Universitat de Barcelona

Màster en Ciutadania i Drets Humans: Ètica i Política

Pràctiques

Els estudiants del màster de Ciutadania i Drets Humans: Ètica i Política poden realitzar pràctiques professionals curriculars si matriculen l'assignatura Pràctiques en Institucions.

Aquesta assignatura té un valor de 15 ECTS. Les pràctiques consisteixen en la realització d'un total de 150 hores en una institució o empresa, exercint tasques relacionades amb el contingut del màster. L'estudiant pot triar el lloc on realitzar les pràctiques, bé optant per alguna de les ofertes que el màster li ofereix dins de les empreses o entitats amb les quals s'ha signat conveni, bé proposant el lloc on li agradaria dur-les a terme.

La realització de pràctiques és un excel·lent complement al contingut teòric del màster i permet l’especialització en algun dels camps de treball que s'hagi triat per fer les pràctiques.

 

Informació general

Els estudiants del màster de Ciutadania i Drets Humans: Ètica i Política poden realitzar pràctiques professionals curriculars si matriculen l'assignatura Pràctiques en Institucions. Aquesta assignatura té un valor de 15 ECTS

Les pràctiques consisteixen en la realització d’un total de 150 hores en una institució o empresa exercint tasques relacionades amb el contingut del màster.

Per matricular les pràctiques externes es considera necessari un alt nivell en llengua catalana o espanyola. Es valorarà com a mèrit el coneixement de l'anglès.

L’estudiant disposa d’una assegurança escolar que li dona cobertura davant qualsevol incidència durant el desenvolupament de les pràctiques. Els menors de 28 anys tenen inclòs l’assegurança escolar obligatòria en la matrícula; en canvi, els alumnes a partir de 28 anys han de formalitzar la pòlissa d’assegurança voluntària de forma prèvia a l'inici del conveni, bé quan realitzin la matrícula o bé en un moment anterior a l'inici de les pràctiques.

Les pràctiques no solen ser remunerades. Excepcionalment, alguna empresa/institució realitza alguna compensació econòmica per la feina desenvolupada.

No es pot tenir cap relació contractual amb l'empresa o institució on es facin les pràctiques, excepte en casos degudament justificats i autoritzats. En cas d'autorització ni l'horari ni el lloc on es realitzin les pràctiques poden coincidir amb els del vostre contracte laboral.

Les pràctiques NO poden iniciar-se abans que l’estudiant hagi formalitzat la matrícula del curs corresponent i que el conveni entre la Facultat de Filosofia i l’empresa/institució per realitzar les pràctiques estigui degudament signat.

La durada total de les pràctiques curriculars és de 150 hores. No obstant això, també existeix la possibilitat de perllongar la durada de les pràctiques. Per això, es formalitza un nou conveni amb l'empresa o institució de tipus no curricular d'una durada màxima de 750 hores. Les condicions d'aquest nou conveni ha de ser consensuat per l'entitat, la Facultat de Filosofia i pel mateix estudiant.

Només es disposa de 15 places.

 

COORDINACIÓ DE LES PRÀCTIQUES

Marcel Cano Soler e-correu: cano@ub.edu

Institucions i empreses amb les quals s’han realitzat convenis

A continuació s’indiquen les institucions o empreses amb les quals s’han realitzat convenis en els últims cursos. Els centres que figuren a la llista han signat un conveni de col·laboració de pràctiques externes entre la institució o empresa i la Facultat. La realització de l’estada de pràctiques en un centre està condicionada a l’existència d’aquest conveni que proporciona el marc legal de la col·laboració i la regula. D'altra banda cal tenir ben present que les entitats, en el moment de fer la petició, poden tenir les places exhaurides. Per tant no podem garantir que sempre tindran places disponibles.

Hi ha la possibilitat d’incorporar a aquesta llista nous centres proposats per l’estudiant, sempre que la proposta es faci amb l’antelació necessària per poder proposar al centre un programa de pràctiques i per poder formalitzar els convenis.

 • Lafede Federació d’organitzacions per a la justícia social.
 • Carta de la pau dirigida a l’ONU.
 • Fundació Grífols i Lucas.
 • Institut Català de la Salut.
 • Justícia i Pau.
 • Parc sanitari Sant Joan de Déu.
 • Associació de filosofia pràctica de Catalunya.
 • Anima Naturalis.
 • Societat catalana de filosofia.
 • Fundació Intervida (EDUCO).
 • Institut europeu de la Mediterrània (IEMED).
 • Memorial democràtic.
 • Associació catalana d’ajut al poble sahrauí.
 • Associació per a les Nacions Unides a Espanya (ANUE).
 • Barcelona Centre for International Affairs (CIDOB).
 • Calala: fondo de mujeres.
 • Associació per a la Multiculturalitat, la Informació i la Convivència social (AMICS).
 • Fundació Sant Pere Claver.
 • Fundació Olof Palme
 • Dret a morir dignamen
 • Grup de recerca "Dret al dret". Universitat de Barcelona.
 • Iridia: centre per a la defensa dels drets humans.
 • Associació de planificació familiar de Catalunya i Balears.

 

PROCEDIMENT

Entre finals de setembre o principis d'octubre, el coordinador del màster convoca, per mitjà de correu electrònic, una reunió informativa destinada a tots els alumnes matriculats en l'assignatura per informar sobre el funcionament de l'assignatura.

A continuació cal demanar fins a tres empreses de la llista on voleu realitzar les pràctiques externes, prioritzant-les segons el vostre interès. A banda, és molt important indicar quins són els àmbits en els quals no voleu fer pràctiques. Per tant, la coordinació durà a terme l'assignació de les places en funció de la priorització de l'alumne en la tria de l'empresa/institució sol·licitada, sempre que l'entitat triada disposi de places (en negreta), i tenint en compte no adjudicar entitats fora de l'àmbit escollit.

A banda de les empreses/institucions amb les quals s'han realitzat convenis, els alumnes poden contactar amb altres organitzacions per tal d'establir un conveni de col·laboració, prèvia acceptació de la coordinació de pràctiques.

Es poden realitzar convenis amb empreses o institucions de qualsevol país.

La data límit per comunicar aquesta informació a la coordinació de pràctiques del màster serà el dia xx de 2021.

Des de la Secretaria d'Estudiants i Docència contactarem amb l'estudiant per informar de l'empresa/institució que li ha estat assignada per realitzar les pràctiques i se'ls hi facilitarà la informació de contacte amb l'entitat.

Una vegada hi hagi acord entre l'alumne i l'empresa/institució, la Secretaria d'Estudiants i Docència indicarà a l'empresa els passos a seguir per formalitzar el conveni i el projecte formatiu, on s'especificaran qüestions relacionades amb aspectes formals (horaris, tasques a realitzar…)

És indispensable que l’estudiant tingui correctament formalitzada la matrícula a l'hora d'iniciar els tràmits del conveni amb l’empresa.

No es podran començar les pràctiques fins que la documentació no estigui signada per l'estudiant, el centre i l'entitat.

En aquest enllaç trobareu tota la informació referent a com signar amb la Targeta Universitària Intel·ligent (TUI).

Els estudiants menors de 28 anys disposen de l'assegurança escolar obligatòria, inclosa en el pagament de la matrícula. Els més grans de 28 anys han de contractar l'assegurança voluntària.

L'estada de pràctiques en l'empresa té una durada de 150 hores. Els horaris i dies en què es realitzaran les pràctiques, es pactaran en cada cas entre l'entitat i l'alumne, excepte aquelles empreses/institucions que tinguin algun requeriment en aquest sentit.

Durant el mes d'agost no es tramitaran convenis i la data límit per acceptar projectes formatius és el 6 de setembre de 2021.

 

FORMAT DE LA MEMÒRIA

L'alumne haurà de presentar una memòria sobre les pràctiques realitzades. Aquesta memòria, en línies generals, ha de contenir la següent informació:

- Descripció detallada de les tasques dutes a terme en les pràctiques

- Impressions i valoració de l'estudiant respecte a la seva experiència en l'empresa/institució.

- Conclusions

- Annex (opcional)

S'ha de tenir en compte que l'alumne ha de fer una anàlisi de l'experiència i valorar els coneixements adquirits, la vinculació d'aquests amb el contingut teòric del màster, les habilitats professionals desenvolupades, l'adequació de l'experiència a l'itinerari acadèmic, etc.

Quant a l'extensió de la memòria, el format de presentació i altres aspectes de contingut de la memòria resta al lliure criteri de l'alumne.

La data de límit d'entrega de la memòria serà el dia 13 de setembre de 2021.

 

AVALUACIÓ

La nota de l'assignatura consta de dues parts:

Avaluació del tutor extern de l'empresa/institució on l'alumne ha realitzat les pràctiques: 90%.

Avaluació del coordinador del màster de la memòria presentada per l'alumne: 10%

Comparteix-ho: