Universitat de Barcelona

Màster en Ciutadania i Drets Humans: Ètica i Política

Treball final de màster

Treball final de màster

El treball final de màster (TFM) consistirà en un treball de recerca sobre un tema relacionat amb l’especialitat escollida, dirigit per un professor del màster, que farà un seguiment de la tasca duta a terme per l’alumne i atendrà les seves consultes sobre el contingut i la forma del treball. L'extensió màxima del TFM ha de ser de 70 pàgines com a màxim, aproximadament unes 25.000 paraules. Serà avaluat per una comissió formada per tres professors del màster.

Cal fer arribar tres còpies impreses, una a cada membre del tribunal, abans del 5 de setembre de 2022. Els alumnes han de contactar amb els membres del seu tribunal abans d'aquesta data, per tal de lliurar els treballs (la coordinació del màster no recull treballs). La lectura i defensa pública del treball tindrà lloc la darrera setmana de setembre, al lloc i hora que s'anunciarà oportunament. Les notes del TFM es faran públiques al taulell de la facultat 24 hores després que tots els treballs hagin estat avaluats.

És important per l'alumnat recordar que s'ha de sol·licitar la defensa del treball, mitjançant el document oportú, abans del 2 de maig de 2022 que haurà d’anar signat pel tutor. No s'acceptarà cap treball que no hagi estat inscrit prèviament.

Crèdits: 10. Duració: anual.

Data d’entrega de la sol·licitud: 2 de maig de 2022.

Data de lliurament: 5 de setembre de 2022.

 

Indicacions formals per a l’elaboració del TFM

http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=1512

 

Criteris d’avaluació 

  • Plantejament del problema i disseny metodològic
  • Desenvolupament de la recerca i exposició escrita
  • Conclusions, propostes i futures línees de recerca
  • Exposició oral i pertinença de les respostes a les qüestions plantejades per la comissió avaluadora
  • Referències bibliogràfiques
  • (Veure també el Pla docent del TFM)

 

* Normativa del Treball Final de Màster de la Facultat de Filosofia:

http://www.ub.edu/filosofia/tercercicle/docs/normativa_TFM.pdf

 

Calendari de recerca:

Desembre 2019: reunió informativa per els alumnes on es donaran les directrius generals del TFM. La reunió serà a càrrec del professor Iñigo González.

 

2 de maig de 2022: data màxima per a la presentació del document d’inscripció del treball final de màster a la coordinació del màster. El document d’inscripció del treball s’haurà d’entregar al despatx 4.009 al becari del màster, qui el farà arribar al coordinador. No s’acceptarà cap treball no inscrit en el termini corresponent.

 

28 de juny de 2022: data máxima per entregar el treball finalitzat al tutor/a per a últimes correccions.

 

5 de setembre de 2022: data màxima per al lliurament personal del treball imprès. S’hauran de lliurar tres còpies del treball directament als professors membres dels tribunals (la comissió avaluadora assignada a cada estudiant es comunicarà a finals del mes de juliol). El treball s’haurà de lliurar junt amb l’autorització escrita per part del tutor, en cap cas s’acceptaran treballs que no estiguin autoritzats. S’haurà d’enviar també una còpia en format PDF al correu electrònic del màster (master.cdh@ub.edu). La coordinació del màster no recull cap treball.

 

Segona quinzena de setembre 2022: defensa del treball davant de la Comissió en sessió pública. La defensa del treball tindrà lloc a la Facultat de Filosofia. Les notes dels treballs es faran públiques al taulell de la facultat el dia després de l’última defensa.

 

Comparteix-ho: