Universitat de Barcelona

Màster de Pensament Contemporani i Tradició Clàssica

Perfil i requisits d'accés

Perfil d'accés

Independentment de la titulació prèvia, tots els estudiants han de tenir la maduresa necessària per comprendre i utilitzar conceptes de gran nivell d'abstracció. Segons l'especialitat escollida, han de posseir, o comprometre's a adquirir abans d'acabar el màster, coneixements bàsics (capacitat de lectura) d'algunes de les llengües de cultura dominants en el període històric corresponent a l'especialitat escollida.

Requisits generals

D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:
  • Títol universitari oficial espanyol.
  • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.
  • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Requisits específics

Entre els aspirants a cursar el màster, tenen prioritat els procedents dels estudis de llicenciatura o grau de les titulacions següents o afins:

  • Filosofia
  • Filologia
  • Història
  • Humanitats
  • Ciències de l'Educació
  • Història de l'Art
  • Belles Arts


I qualsevol altra que, un cop vista la formació prèvia de l'estudiant, la Comissió de Coordinació del màster consideri que constitueix una base formativa suficient per accedir-hi.
Comparteix-ho: