Sol·licitud de reconeixement de crèdits d'estudis previs per a màster

El reconeixement de crèdits és l’acceptació per part de la Universitat de Barcelona de la formació o experiència professional que figura a l’article 1 de les normes per al reconeixement i per a la transferència de crèdits en els ensenyaments oficials de màster universitari de la Universitat de Barcelona, i que es computen en l’expedient d’altres ensenyaments que l’estudiant estigui cursant a l’efecte de l’obtenció d’un títol oficial.

 

Sol·licitud

La sol·licitud s’ha de presentar a la secretaria d’estudiants del centre qui la remetrà a la coordinació del màster per a la seva resolució.

Sol·licitud de reconeixement de crèdits per estudis previs

Sol·licitud de reconeixement de crèdits per experiència laboral i professional prèvia

 

Pagament de taxa

El preu pel pagament de la taxa per a la sol·licitud de reconeixement i estudi de la documentació ve fixada al Decret de la Generalitat de Catalunya que fixa els preus per a la prestació de serveis acadèmics universitaris.

Preu vigent: 54,54 €

 

Documentació requerida

· Per reconeixement d’estudis previs:

- Certificat acadèmic personal original en què s’especifiqui la formació assolida. S’hi han d’indicar, com a mínim, la denominació, els crèdits, l’any acadèmic i la qualificació de les assignatures superades. (Expedient acadèmic en cas que els estudis previs s’hagin cursat en centres de la UB).

- Pla docent de les assignatures que es vulguin convalidar, en què figurin les competències en el cas de títols adaptats a l’espai europeu d’educació superior (EEES), els coneixements associats i el nombre de crèdits o d’hores/setmanes per semestre o any.

- Pla d’estudis o quadre d’assignatures que s’exigeix per obtenir el títol de l’ensenyament previ expedit pel centre d’origen.

- Informació sobre el sistema de qualificacions de la universitat d’origen (en el cas d’ensenyaments estrangers).

- Justificant del pagament de la taxa per estudi de la documentació.

- Qualsevol altra documentació que el centre consideri adient per tramitar la sol·licitud.

NOTA: Tota la documentació ha de ser original i estar degudament segellada pel centre d’origen. En el cas d’estudis estrangers, a més, ha d’estar legalitzada (excepte països de la UE) i traduïda per traductor jurat.

 

· Per reconeixement per experiència laboral i professional prèvia:

- Document acreditatiu de l’experiència professional que es presenta en què s’indiqui com a mínim, el període en què s’ha dut a terme l’activitat professional, les hores setmanals i les funcions desenvolupades.

- Informació que requereixi l’ensenyament per valorar l’adequació de les competències assolides en relació amb les inherents del títol.

- Justificant del pagament de la taxa per estudi de la documentació.

NOTA: Tota la documentació ha de ser original i estar degudament segellada pel centre d’origen. En el cas d’estudis estrangers, a més, ha d’estar legalitzada (excepte països de la UE) i traduïda per traductor jurat.

 

Incorporació dels crèdits reconeguts a l’expedient

Si la resolució a la vostra sol·licitud és favorable, haureu d’incorporar els crèdits reconeguts al vostre expedient en el següent període de matrícula.

Normativa

Normes per al reconeixement i per a la transferència de crèdits en els ensenyaments oficials de màster de la Universitat de Barcelona CAT CAST

Comparteix-ho: