Universitat de Barcelona

Màster en Física dels Sistemes Complexos i Biofísica

Preinscripció

Calendari de preinscripció

El període de preinscripció pel curs 2024-2025: de l'1 de febrer al 21 de juny.

Procés de preinscripció obert

FORMULARI

Avisos:

  • Taxa de preinscripció: En el moment de formalitzar la preinscripció a un màster cal abonar una taxa de 30,21 euros. Aquesta quantitat s'ha d'abonar en cada preinscripció que es dugui a terme. Només es tenen en compte les sol·licituds de preinscripció en què s'acrediti el pagament d'aquesta taxa. Només se'n tramita la devolució si el màster no s'arriba a impartir.
  • Reserva de places: Un 5% de les places noves del màster es reserven als estudiants que compleixin els requisits generals i específics d'accés i acreditin el reconeixement d'un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Documentació

Criteris de selecció

La Comissió de Coordinació s'encarrega de la selecció dels estudiants del màster a partir del currículum de l'estudiant, amb la possibilitat d'una entrevista personal. Es valoren com a mèrits preferents dels currículums els aspectes següents:
- L'expedient acadèmic relacionat amb les matèries bàsiques (matemàtiques i física) i informàtica (75 %).
- El coneixement d'idiomes europeus diferents al B1 d'anglès, amb certificació oficial (15 %).
- L'interès de l'estudiant a cursar el màster, d'acord amb una carta de presentació on s'indiqui la motivació d'aquesta elecció, i una entrevista personal amb els membres de la Comissió de Coordinació, si escau (10 %).
La Comissió de Coordinació pot valorar altres mèrits, com ara cartes de recomanació.

La Comissió de Coordinació no té en compte les sol·licituds que no aportin la documentació següent:
- Currículum.
- Certificat o expedient acadèmic de la titulació d'accés al màster, emès per la universitat d'origen, on es detallin assignatures cursades i qualificacions.

Procediment de resolució

La Comissió de Coordinació del màster resol les sol·licituds de preinscripció. Les resolucions es notifiquen directament a la persona interessada.

Matrícula

Comparteix-ho: