Universitat de Barcelona

Màster d'Energies Renovables i Sostenibilitat Energètica

Preinscripció

Calendari de preinscripció

De l'1 de març al 23 de juny de 2021.

Procés de preinscripció tancat

Avisos:

  • Taxa de preinscripció: En el moment de formalitzar la preinscripció a un màster cal abonar una taxa de 30,21 euros. Aquesta quantitat s'ha d'abonar en cada preinscripció que es dugui a terme. Només es tenen en compte les sol·licituds de preinscripció en què s'acrediti el pagament d'aquesta taxa. Només se'n tramita la devolució si el màster no s'arriba a impartir.
  • Reserva de places: Un 5% de les places noves del màster es reserven als estudiants que compleixin els requisits generals i específics d'accés i acreditin el reconeixement d'un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Documentació

Criteris de selecció

La Comissió Coordinadora del màster valorarà cada sol·licitud aplicant la ponderació següent:
  • Titulació i expedient acadèmic: 80 %.
  • Experiència professional: 15 %.
  • Anglès (mínim nivell B1): 5 %.

Procediment de resolució

Correspon a la comissió del màster resoldre les sol·licituds. Les resolucions es notifiquen a la persona interessada.

Matrícula

Del 19 al 23 de juliol (només alumnes de nou ingrés).

Del 13 al 17 de setembre (tots els alumnes).

Procés de matriculació obert

FORMULARI

Comparteix-ho: