Universitat de Barcelona

Màster d'Energies Renovables i Sostenibilitat Energètica

Treball final de màster

Informació general

El Treball Fi de Màster (TFM) té la consideració formal d’una assignatura de 15 crèdits —una quarta part de la càrrega creditícia del màster— i consisteix en elaborar un estudi o projecte original que integri les competències i coneixements adquirits en les altres assignatures del màster i n’incorpori de noves.

Els treballs admesos poden ser de tres tipus: estudi documental de l'estat de l'art sobre algun dels temes de l'àmbit del màster, recerca en algun d'aquests temes i proposta o projecte professional sobre energies renovables, estalvi o eficiència.

El TFM no és una tesi doctoral i, per tant, no s'espera que contribueixi a la creació de coneixement.

El TFM s’ha de portar a terme durant el segon semestre llevat dels estudiants que cursen el màster a temps parcial que el poden fer durant el primer semestre del segon curs.

El TFM és individual i dirigit per un tutor assignat pel professor que porta la coordinació dels TFM. El tutor del TFM assessora l'estudiant en la definició dels aspectes a considerar, li proporciona les eines necessàries per al desenvolupament del treball i vetlla perquè el treball programat avanci adequadament durant el període docent. El tutor també supervisa que l'estructura de la memòria s'adeqüi a la normativa.

El TFM es pot dur a terme en empreses o institucions alienes al màster. En aquest cas, és condició indispensable que l'empresa assigni un tutor i que es compleixin tots els requisits establerts per la normativa sobre l'estada d'estudiants en empreses.

El TFM es descriu en una memòria escrita i pot estar redactada en català, castellà o anglès. En el cas de ser redactada en català o castellà ha d’incloure un resum en anglès al final de la memòria, i viceversa si es redacta en anglès. Un cop presentada la memòria i acceptada pel coordinador, s’ha de defensar públicament en una presentació oral en les dates establertes i en qualsevol de les llengües suara indicades.

Els detalls concrets sobre extensió i estructura de la memòria i de la presentació oral es publiquen en el Campus Virtual de l’assignatura.

L'avaluació del TFM es porta a terme en base a la qualitat de la memòria i la claredat de la presentació oral i la discussió. A més de la qualitat científica i tècnica del treball es valora la capacitat comunicativa oral i escrita de l'estudiant, així com el grau d'assoliment de les competències de la titulació.

En l'obtenció de la nota final s'efectua la següent ponderació:

  • Informe del tutor: 20%
  • Memòria: 40%
  • Presentació oral: 40%

Hi ha dues convocatòries ordinàries d’avaluació dels TFM: el mes de febrer pels que fan el treball el primer semestre i el mes de juliol pels del segon semestre. Les reavaluacions tenen lloc el juliol i setembre, respectivament. Les dates concretes es publiquen al Campus Virtual de l’assignatura disponible per als estudiants matriculats.

Comparteix-ho: