Universitat de Barcelona

Màster en Enginyeria Biomèdica

Perfil i requisits d'accés

Perfil d'accés

El màster d'Enginyeria Biomèdica s'adreça principalment als graduats en Enginyeria Biomèdica, però està obert a estudiants que hagin acabat altres estudis, sempre que hagin cursat la formació d'anivellament que exigeix el màster. Cal tenir un bon nivell de física, química i matemàtiques, a més d'un bon domini de l'anglès i coneixements d'informàtica a nivell d'usuari.

Requisits generals

D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:
  • Títol universitari oficial espanyol.
  • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.
  • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Requisits específics

Com que el màster s'adreça principalment als graduats d'Enginyeria Biomèdica, aquests estudiants no necessiten cursar cap tipus de complement de formació i tenen prioritat en el procés d'admissió.

Ara bé, el màster està obert a estudiants que hagin acabat altres estudis d'enginyeria, enginyeria tècnica, grau o llicenciatura de l'àmbit de la física. Aquests estudiants han de cursar trenta crèdits de complements formatius per adquirir els coneixements necessaris per començar les assignatures troncals i optatives. L'admissió d'estudiants amb altres perfils acadèmics és possible i es decideix segons el criteri de la coordinació del màster.
Comparteix-ho: