Universitat de Barcelona

Màster en Enginyeria Biomèdica

Preinscripció

Calendari de preinscripció

Fins al 5 de setembre de 2022.

Procés de preinscripció tancat

Avisos:

  • Taxa de preinscripció: En el moment de formalitzar la preinscripció a un màster cal abonar una taxa de 30,21 euros. Aquesta quantitat s'ha d'abonar en cada preinscripció que es dugui a terme. Només es tenen en compte les sol·licituds de preinscripció en què s'acrediti el pagament d'aquesta taxa. Només se'n tramita la devolució si el màster no s'arriba a impartir.
  • Reserva de places: Un 5% de les places noves del màster es reserven als estudiants que compleixin els requisits generals i específics d'accés i acreditin el reconeixement d'un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Documentació

Criteris de selecció

Entre les titulacions que donen accés al màster tenen prioritat d'accés:
1. El grau d'Enginyeria Biomèdica.
2. Les enginyeries, enginyeries tècniques, graus i llicenciatures de l'àmbit de la física.
3. Els graus i llicenciatures d'altres àmbits.

En el cas de tenir una altra titulació, és necessari l'informe favorable de la Comissió de Coordinació.

Per resoldre les admissions es té en compte el perfil d'entrada de l'estudiant. La Comissió de Coordinació valora cada sol.licitud d'acord amb les variables següents:
a) Titulació i expedient acadèmic (80 %).
b) Experiència professional (15 %).
c) Nivell d'anglès B1 acreditat degudament (5 %).

L'experiència professional s'ha d'acreditar, especialment en el cas de centres de recerca, centres hospitalaris i indústria relacionada amb l'àrea de la bioenginyeria.

En funció del perfil de cada estudiant, s'estableixen els complements formatius que cal cursar per a l'anivellament i homogeneïtzació, amb una càrrega de trenta crèdits.

Totes les notificacions relatives a l'admissió es fan per correu electrònic i per carta. S'hi especifica la documentació necessària per fer efectiva la matrícula i el procés que cal seguir, especialment en el cas d'estudiants de fora.

Procediment de resolució

Correspon a la comissió del màster resoldre les sol·licituds. Les resolucions es notifiquen a la persona interessada.

Matrícula


Procés de matriculació tancat

Comparteix-ho: