Universitat de Barcelona

Màster en Nanociència i Nanotecnologia

Perfil i requisits d'accés

Perfil d'accés

El màster està adreçat a estudiants amb un títol universitari en ciències o disciplines de l'enginyeria en temàtiques involucrades en nanociència i nanotecnologia (física, química, biotecnologia, medicina, ciències farmacèutiques, ciència dels materials i enginyeria, enginyeria electrònica....), disposats a obtenir una formació de postgrau interdisciplinària en nanociència i nanotecnologia.

Els estudiants que optin a cursar aquest màster han d'haver cursat un grau o llicenciatura en titulacions afins a les següents: Biologia, Biomedicina, Biotecnologia, Farmàcia, Física, Química. Enginyeria de materials, Enginyeria electrònica.

Excepcionalment, poden cursar el màster estudiants amb altres titulacions.

Es preveuen tres perfils diferenciats:
  • Estudiants acabats de graduar.
  • Professionals que accedeixen al màster com un curs de formació avançada i perfeccionament.
  • Estudiants que reprenen l'ensenyament universitari com a formació al llarg de la vida.


És important que els estudiants tinguin coneixements fonamentals de física, química o biologia, o bé que hagin desenvolupat una tasca professional relacionada amb aquestes disciplines i tinguin habilitats i destreses específiques en enginyeria o en tasques tecnològiques relacionades.

S'espera que els estudiants estiguin habituats a l'ús d'eines informàtiques a nivell d'usuari, i es valora positivament que tinguin coneixements informàtics avançats.

La Comissió de Coordinació valora la formació prèvia i l'experiència professional per jutjar la idoneïtat dels sol·licitants.

També es requereix un nivell de coneixement de la llengua anglesa suficient per seguir els cursos.

Requisits generals

D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:
  • Títol universitari oficial espanyol.
  • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.
  • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Requisits específics

Els estudiants que vulguin cursar el màster han de tenir una llicenciatura o una titulació similar a les següents: Biologia, Biomedicina, Biotecnologia, Farmàcia, Física, Química, Enginyeria de Materials, Enginyeria Electrònica.

Excepcionalment, els estudiants amb altres graus també poden cursar el màster. Els estudiants amb menys de 240 crèdits també poden cursar el màster només si tenen una formació científica sòlida, amb coneixements de física, química o biologia, o experiència professional relacionada amb aquestes disciplines i habilitats. Aquests estudiants han d'assistir a cursos complementaris, dissenyats per la Comissió de Coordinació del màster, per assegurar el nivell suficient en aquestes disciplines (fins a 30 crèdits). La Comissió també avalua la formació acadèmica (estudis anteriors) i l'experiència professional per jutjar la idoneïtat dels sol·licitants.

Es requereix un nivell suficient de coneixement de la llengua anglesa per poder seguir els cursos. Els estudiants també han de tenir habilitats amb les eines informàtiques a nivell d'usuari, i es valoren de manera positiva les habilitats avançades en aquest àmbit.

Criteris d'admissió:
  • Títol universitari en ciències o disciplines de l'enginyeria temàticament involucrades en nanociència i nanotecnologia.
  • Nota mitjana de l'expedient acadèmic i any de graduació.
  • Currículum.
  • Bon nivell d'anglès (el nivell d'anglès mínim per accedir al màster és el B1 del marc comú europeu de referència).
Comparteix-ho: