Universitat de Barcelona

Màster en Nanociència i Nanotecnologia

Preinscripció

Calendari de preinscripció

Preinscripció per al primer semestre del curs 2023-2024 en dos terminis:

- De l'1 de febrer al 23 de juny de 2023.
- Del 3 de juliol al 8 de setembre de 2023.

Procés de preinscripció obert

FORMULARI

Avisos:

  • Taxa de preinscripció: En el moment de formalitzar la preinscripció a un màster cal abonar una taxa de 30,21 euros. Aquesta quantitat s'ha d'abonar en cada preinscripció que es dugui a terme. Només es tenen en compte les sol·licituds de preinscripció en què s'acrediti el pagament d'aquesta taxa. Només se'n tramita la devolució si el màster no s'arriba a impartir.
  • Reserva de places: Un 5% de les places noves del màster es reserven als estudiants que compleixin els requisits generals i específics d'accés i acreditin el reconeixement d'un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Documentació

Criteris de selecció

  • Expedient acadèmic (80-90 %)
  • Nivell d'anglès superior al nivell mínim exigit (B1) amb certificat oficial (10 %)


Per a estudiants estrangers també es tenen en compte els punts següents:
  • Posició de la universitat de procedència en els rànquings internacionals (5 %)
  • Any de finalització dels estudis de llicenciatura, grau o màster (5 %).


Els criteris de selecció s'utilitzen per seleccionar uns o altres candidats segons el nombre de preinscripcions, però en cap cas són requisits obligatoris per poder accedir al màster.

Procediment de resolució

Correspon a la comissió del màster resoldre les sol·licituds. Les resolucions es notifiquen a la persona interessada.

Matrícula


Procés de matriculació tancat

Comparteix-ho: