Política i objectius de la qualitat

La Junta de Facultat de Física vol manifestar el seu compromís envers la qualitat de les activitats acadèmiques i de recerca que es desenvolupen al centre. Entenem que la qualitat és un factor estratègic tant per aconseguir que els titulats adquireixin les competències (coneixements, habilitats i actituds) que corresponen a la seva titulació, les quals hauran de ser reconegudes pels ocupadors i per la societat en general, com per assegurar resultats d’excel·lència en l’activitat investigadora.

La Facultat de Física es compromet a utilitzar tots els recursos tècnics, econòmics i humans que tingui a l’abast per complir les normatives legals i els requisits que s’estableixin per afavorir la convergència cap a l’espai europeu d’educació superior i la millora de la competitivitat del nostre personal docent i investigador. Tot això amb un clar esperit d’orientació internacional.

El compromís amb la qualitat que manifesta el nostre centre es concreta, d’acord amb la política de qualitat de la UB, en els objectius següents:

El compromís amb la qualitat que manifesta la Junta de Facultat es concreta en els objectius següents:

  • Proporcionar una formació adreçada cap a l’excel·lència mitjançant una oferta acadèmica d’acord amb les necessitats i les expectatives dels usuaris i de la societat en general.
  • Aconseguir un compromís permanent de millora continuada com a norma de conducta, i proposar i establir les accions potenciadores i correctives necessàries.
  • Proporcionar formació continuada i adequada a tot el personal del centre perquè adquireixi les competències necessàries per exercir satisfactòriament les seves activitats.
  • Establir una sistemàtica d’actuació d’acord amb un cicle de millora continuada.
  • Establir, documentar i controlar els processos implicats en la reducció, eliminació i prevenció de deficiències a través d’un quadre de comandament d’indicadors per assegurar que es porten a terme eficaçment.
  • Garantir l’efectivitat del sistema de control intern de la qualitat revisant-lo periòdicament.
  • Aconseguir que tot el personal del centre entengui i accepti aquesta política pública de qualitat.

La Junta de Facultat encomana a la Comissió de Qualitat del centre que sigui la garant de l’assoliment dels objectius esmentats, així com de la millora continuada de l’eficiència del sistema d’assegurament intern de la qualitat.

És voluntat d’aquesta Junta revisar periòdicament la política i objectius de qualitat del centre amb la intenció de mantenir-ne l’adequació a les necessitats canviants.

Aprovat per la Junta de Facultat de Física el 10 de desembre de 2009

Comparteix-ho: