Cursos Obsolets

Criteris:

 • S'han considerat vigents els cursos llur aprofitament es pot aplicar en més del 90% actualment.
 • S'han considerat obsolets els cursos on l'aprofitament actualment és escàs o nul. Inferior al 15%.
 • Tot i que alguns cursos s'han considerat parcialment obsolets, perquè ha canviat una part de la normativa, el coneixement conceptual segueix vigent, només requereix una actualització per estar al dia, per això no s'han considerat obsolets.

 

Relació de Cursos Obsolets - Finances

 

Criteris:

 • Matèria de contractació. Es compte com obsolet qualsevol curs anterior a la Llei 30/2007, de contractes del sector públic.
 • Matèria drets administratiu i procediment administratiu. Es compte com obsolet cursos anteriors a la Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
 • Propietat intel·lectual. Es compte com obsolet qualsevol curs anterior al Real Decret legislatiu 1/1996, pel qual s'aprova el text refós de la llei de propietat intel·lectual.
 • Estructura universitària. Es compte com obsolet qualsevol curs anterior a I'Estatut de la UB de 2003
 • Règim jurídic de les universitats. Es compte com obsolet qualsevol curs anterior a la Llei Orgànica 6/2001, d'universitats (LOU)
 • Matèria de personal. Es compte com obsolet qualsevol curs anterior a la llei 30/1984, de mesures per a la reforma de la funció pública.
 • Laboral. Es compte com obsolet qualsevol curs anterior al Real Decret Legislatiu 1/1995, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors.

 

Relació de Cursos Obsolets - Jurídic

 

Criteris:

 • S'ha tingut en compte l'obsolescència dels cursos amb la premissa de que els cursos, si existeixen actualment en una nova versió, no són obsolets (tot i que el programa hagi canviat i el del curs no s'assembli gens a l'actual com podria ser un curs de word 2.0 amb l'actual Word 2013).
 • S´ha descartat software que ja no està a la UB (Novell, wordperfect, frontpage, pegasus mail ... etc)
 • S'ha descartat software que actualment no es distribueix (sistemes operatius antics com Windows 3.1, Windows NT,...)
 • S´ha descartat cursos que han canviat en el seu concepte (internet d'abans del 2000 no té res a veure a l'actual i tot el que es va aprendre, està obsolet).
 • La resta, tot i que no tenen cap validesa com a aprenentatge poden suposar que van ser l'inici de poder utilitzar les eines informàtiques i que l'usuari ha fet una tasca d'actualització en noves versions.

 

Relació de Cursos Obsolets - TIC