Òrgans de Govern

Reglament de participació de l'alumnat

El Reglament d'Organització d'Estudiants de la Universitat de Barcelona reconeix que la participació dels estudiants en els òrgans de govern de la Universitat de Barcelona és imprescindible per a la cooperació educativa i per a l'enfortiment de la societat democràtica. Per això, els alumnes han d'assumir el paper que els pertoca com a plens membres de la comunitat universitària i han de ser reconeguts com a companys competents, actius i constructius en el funcionament de la Universitat.

La normativa que regeix la Facultat i els seus òrgans de govern s'anomena Reglament de la Facultat de Geografia i Història. En aquest document es pot trobar tota la informació que regula el seu funcionament.

Els principals òrgans de govern de la Facultat són:

 • Junta de Facultat: la Junta de Facultat és l'òrgan de govern col·legiat més important de la Facultat i està constituïda, d'acord amb els percentatges previstos a l'article 16.1 de l'Estatut de la UB, per:
  1. un 51 % de professorat permanent dels cossos docents universitaris (26 representants),
  2. un 9 % d'altre personal docent i investigador (4 representants),
  3. un 30 % d'estudiants, entre els de grau, màster i doctorat (15 representants), i
  4. un 10 % de personal d'administració i serveis (5 representants).

 

Els representants dels estudiants a la Junta de Facultat són escollits mitjançant les eleccions convocades pel deganat cada dos anys, tal com estableix el Reglament d'eleccions a òrgans col·legiats i de referèndums dels estudiants de la Universitat de Barcelona.

 

 

 • Comissions delegades de la Junta: la Junta de Facultat pot delegar l'exercici d'algunes de les seves competències que siguin susceptibles de delegació en l'equip deganal o en comissions de caràcter permanent o temporal. En aquest moment, la Facultat compta amb catorze comissions delegades, onze de les quals tenen representació dels estudiants, segons fixa el Reglament de la Facultat.

 

 • Consells de departament: el reglament de cada departament en què s'organitza la Facultat estableix la composició d'aquest, la qual inclou una representació dels estudiants. Els representants als consells de departament es designen entre els estudiants escollits com a membres dels consells d'estudis en la primera reunió d'aquest òrgan, celebrada després de les eleccions.

 

 • Consell de l'alumnat de la Facultat: el Consell de l'alumnat és una de les comissions delegades de la Junta de Facultat. És un òrgan col·legiat que estableix un marc de relacions entre l'equip deganal i els representants de l'alumnat. Són membre d'aquest Consell tots els representants de l'alumnat a la Junta de Facultat i als consells d'estudis.

L'alumnat de la UB també pot participar activament en els diferents òrgans de govern de la Universitat, com ara:

 • Claustre Universitari: és el màxim òrgan de representació de la comunitat universitària. La representació d’estudiants està distribuïda proporcionalment per facultats i escoles universitàries fins a un total de noranta membres, inclòs l’alumnat de doctorat.

 

 • Consell de l’Alumnat: és el màxim òrgan de representació de l’alumnat de la Universitat de Barcelona. És l’encarregat, en l’àmbit universitari, de generar el debat i el seguiment posterior de les polítiques generals de la Universitat de Barcelona.

 

 • Consell de Govern: és l’òrgan col·legiat de govern de la Universitat. En formen part cinc estudiants de grau i/o màster i un estudiant de doctorat, escollits pel Consell de l'Alumnat. 

 

 

 • Consell Social: és l’òrgan de participació de la societat en la Universitat. En forma part un estudiant escollit pel Consell de l'Alumnat. 

 

 

Si vols més informació sobre la participació en els òrgans de govern com a estudiant (normatives, reglaments, ajuts i subvencions) pots consultar el web de Participació dels estudiants de la UB.

Comparteix-ho: