Comissió de Qualitat

Funcions

 • identificar i diagnosticar les necessitats de qualitat docent i de recerca,

 • elaborar el mapa de processos d’assegurament intern de la qualitat,

 • elaborar un document de política de qualitat,

 • desplegar els processos d’assegurament intern de la qualitat,

 • elaborar la memòria anual de qualitat de la Facultat,

 • totes les altres funcions delegades per la Junta de Facultat o altres òrgans de govern.

 • el degà o degana, o persona en qui delegui la representació, que la presideix,

 • el vicedegà o videgana de l’àmbit acadèmic,

 • el vicedegà o vicedegana de l’àmbit de doctorat,

 • el vicedegà o vicedegana de l’àmbit de recerca,

 • dos caps d’estudis en representació de la Comissió Acadèmica de Graus, a proposta de la Junta deFacultat,

 • dos coordinadors en representació de la Comissió Acadèmica de Màsters Oficials, a proposta de la Junta de Facultat,

 • un representant dels programes de doctorat de la Facultat a proposta de la Comissió de Doctorat,

 • el coordinador o coordinadora del Pla d’acció tutorial,

 • dos membres del personal docent i investigador nomenats per la Junta de Facultat a proposta de l’equip deganal,

 • el o la cap de Secretaria,

 • l’administrador o administradora de centre o persona en qui delegui la representació,

 • un representant de l’alumnat de grau escollit d’entre els representants d’estudiants a la Junta de Facultat i els consells d’estudis,

 • un representant de l’alumnat de màster i postgrau, a proposta de la Junta de Facultat,

 • un representant de l’alumnat de doctorat, a proposta de la Junta de Facultat.

Bellviure Pérez, Joel

Benach Rovira, Núria

Buenacasa Perez, Carles

Buxeda Garrigós, Jaume

Carbonell Guberna, Jaume

Cattini, Giovanni C.

Celigueta Comerma, Gemma

Creixell Cabeza, Rosa

García de Oteyza De Ciria, Julia Nieves

Gené Pinós, Pilar

Ibañez Andújar, Ángels

Jubany Baucells, Olga

López Cachero, Javier

Sánchez Aguilera, Dolores

Sancho Planas, Marta

Acta del CURS 2021-22

3 de desembre de 2021

 

Acta del CURS 2020-21

20 d'abril de 2021

18 de març de 2021

19 de febrer de 2021

19 de gener de 2021

9 de desembre de 2020

5 de novembre de 2020

 

Acta del CURS 2019-20

12 de febrer de 2020

 

Actes del CURS 2018-19

15 de juliol 2019

13 de novembre 2018

 

Actes del CURS 2017-18

16 de març 2018

4 de desembre 2017

 

Actes del CURS 2012-13

6 de febrer 2013

12 de desembre 2012

Comparteix-ho: