Comissió de Qualitat

Funcions

 • identificar i diagnosticar les necessitats de qualitat docent i de recerca,

 • elaborar el mapa de processos d’assegurament intern de la qualitat,

 • elaborar un document de política de qualitat,

 • desplegar els processos d’assegurament intern de la qualitat,

 • elaborar la memòria anual de qualitat de la Facultat,

 • totes les altres funcions delegades per la Junta de Facultat o altres òrgans de govern.

 • el degà o degana, o persona en qui delegui la representació, que la presideix,

 • el vicedegà o videgana de l’àmbit acadèmic,

 • el vicedegà o vicedegana de l’àmbit de doctorat,

 • el vicedegà o vicedegana de l’àmbit de recerca,

 • dos caps d’estudis en representació de la Comissió Acadèmica de Graus, a proposta de la Junta deFacultat,

 • dos coordinadors en representació de la Comissió Acadèmica de Màsters Oficials, a proposta de la Junta de Facultat,

 • un representant dels programes de doctorat de la Facultat a proposta de la Comissió de Doctorat,

 • el coordinador o coordinadora del Pla d’acció tutorial,

 • dos membres del personal docent i investigador nomenats per la Junta de Facultat a proposta de l’equip deganal,

 • el o la cap de Secretaria,

 • l’administrador o administradora de centre o persona en qui delegui la representació,

 • un representant de l’alumnat de grau escollit d’entre els representants d’estudiants a la Junta de Facultat i els consells d’estudis,

 • un representant de l’alumnat de màster i postgrau, a proposta de la Junta de Facultat,

 • un representant de l’alumnat de doctorat, a proposta de la Junta de Facultat.

Benach Rovira, Núria

Buenacasa Perez, Carles

Buxeda Garrigós, Jaume

Canals Vilageliu, Roger

Carbonell Guberna, Jaume

Celigueta Comerma, Gemma

Creixell i Cabeza, Rosa Maria

Del Marmol Cartañá, Camila

Gené Pinós, Pilar

Ibañez Andújar, Ángels

López Cachero, Javier

Llorens Nachón, Martí

Piñol Alabart, Daniel

Sánchez Aguilera, Dolores

Sancho Planas, Marta

Comparteix-ho: