Convenis de pràctiques

Presentació
Presentació

Les empreses i institucions que ho desitgin poden acollir estudiants en pràctiques a través de la signatura d'un conveni de cooperació educativa entre la Facultat i l'entitat on es faran les pràctiques. L'empresa o institució pot presentar una oferta durant el curs acadèmic, detallant el que es demana i el que s'ofereix, així com detallant les tasques a desenvolupar per l'estudiant durant les pràctiques.

Per resoldre qualsevol dubte o consulta de gestió administrativa, podeu contactar amb la Secretaria d'Estudiants i Docència (Ana Fidalgo | practiques.gih@ub.edu | 934 037 727).

Les pràctiques són activitats formatives realitzades en empreses i institucions que afavoreixen l’adquisició de competències que preparen per a l’exercici professional de l’estudiant universitari.

Es duen a terme al llarg del curs acadèmic, tot acordant prèviament un conveni i els continguts del projecte formatiu, document on es detalla el període, nombre d’hores, horaris, funcions, competències, tutors, etc.

En el cas de pràctiques extracurriculars (no incloses en el pla d’estudis), l’empresa/institució té com a obligació retribuir-les amb una assignació mínima de quatre euros bruts/hora en el cas dels alumnes de grau (aprovat en Comissió Acadèmica del 28 de juny de 2016). Per als alumnes de màster i doctorat no és obligatori retribuir-les. Un estudiant pot fer com a màxim 500 hores de pràctiques extracurriculars per curs acadèmic si són alumnes de grau i 750 si són de màster, postgrau o doctorat, amb un màxim de 5 hores/dia.

L’estudiant està cobert per l’assegurança escolar o voluntària, a més de per danys a tercers.

Al tenir caràcter formatiu, no es deriven obligacions pròpies d’una relació laboral.

El conveni de pràctiques és signat pel responsable de la institució d’acollida i pel degà de la facultat. El conveni recull la protecció de dades de caràcter personal de l’estudiant i la confidencialitat de dades de l’empresa.

L’estudiant tindrà un professor de la facultat que serà el responsable de la tutorització de les mateixes i un tutor a l’empresa, els quals hauran de coordinar-se durant el desenvolupament de les pràctiques.

En les pràctiques en empreses i institucions en què es prevegi un ajut o borsa d'estudis a l'estudiant, és obligatori que l'entitat que abona aquesta ajuda el doni d'alta al Règim General de la Seguretat Social i faci les cotitzacions corresponents durant el període de pràctiques, d'acord amb la legislació vigent.

 

Consulta la Normativa de pràctiques de la UB i el Protocol de Pràctiques Externes per a Graus i Màsters de la Facultat.

Totes les ofertes de pràctiques extracurriculars s’han de tramitar mitjançant el GIPE. El GIPE és la plataforma que es troba al web de la Universitat de Barcelona que centralitza totes les ofertes que gestiona la UB per als seus estudiants.

Per a incorporar un estudiant en pràctiques, cal:

  1. Accedir al GIPE i clicar l’opció Empreses.
  2. La primera vegada que s’hi accedeix, cal que l’empresa o institució es registri. El registre comporta facilitar una sèrie d’informació sobre l’empresa o institució. És obligatori omplir tots aquells camps que estiguin assenyalats amb un asterisc (*). És molt important recordar el correu electrònic i contrasenya que s’indica, doncs seran les claus per accedir a la plataforma.
  3. A l’apartat «preferències», cal indicar les facultats amb les que es desitja col·laborar, d’acord amb els seus perfils formatius. En el nostre cas, cal clicar, com a mínim, l’opció Facultat de Geografia i Història.
  4. Un cop s’hagi tramitar l’alta, es rebrà un correu electrònic on es demanarà la confirmació del registre.
  5. Un cop registrat, ja es pot publicar una oferta. Cal buscar la convocatòria de «pràctiques externes extracurriculars» del curs i omplir les dades que es demanen sobre les característiques de l’oferta (places, remuneració, breu descripció, hores, calendari i horari i requisits).
  6. En arribar a la pantalla on es demanen els estudis que ha de tenir l’alumnat, s’han d’activar les caselles del ensenyaments on es desitja difondre l’oferta. Inclou estudiants de grau, màster i doctorat.
  7. L’empresa ha d’esperar l’arribada dels currículums i seleccionar el candidat més adequat.

Per qualsevol consulta, s’ha de contactar Ana Fidalgo ( practiques.gih@ub.edu | 934 037 727) de la Secretaria de la Facultat.

Comparteix-ho: