Acord de la Comissió Acadèmica de la Facultat de Geografia i Història, 29 d'octubre

Avís | 05-12-2019

Logo Universitat de BarcelonaEn les actuals circumstàncies, expressades en les declaracions dels rectors i dels claustres de les universitats públiques, aquest acord vol avançar en la comprensió del que, en anteriors convocatòries de vaga, ha estat decidit pel rectorat i les autoritats acadèmiques, a saber, “la suspensió d'activitats acadèmiques avaluables i d'aquelles activitats que requereixen assistència obligatòria”. Aquesta expressió s’entén en el marc de la no suspensió general de l'activitat acadèmica i amb el manteniment de la lliure circulació de personal, professorat i alumnat pel centre, de manera que no quedin afectades les activitats programades excepte les acadèmiques en la manera aquí indicada. Es tracta de mirar de conjugar amb els menors perjudicis els diferents drets dels estudiants, si aquests drets entren en conflicte.

La Comissió Acadèmica recorda que cal tenir present i insistir en el dret dels alumnes a l’avaluació única, avaluació que no pot comportar cap greuge respecte de l’avaluació continuada. Per a l’avaluació única cal que es facilitin a l’alumnat els materials i instruments necessaris, i no es pot exigir assistència obligatòria (excepte d'aquelles pràctiques o activitats que, per la seva naturalesa, així ho exigeixen: exposicions orals, sortides de camp, etc., i que no poden ser substituïdes per altres mitjans: skype per a exposicions orals, etc.). Una adequada comprensió d'aquest punt per part del professorat podria ajudar especialment en l'actual situació.

La Comissió Acadèmica acorda:

1/ El termini de sol·licitud per acollir-se a l’avaluació única s’allarga fins al 17 de gener de 2020 (últim dia lectiu abans de l’inici del període d’avaluació del primer semestre).
2/ Des del dia 18 d’octubre (primer dia de vaga general) fins el 5 de novembre de 2019 no es podrà requerir l’assistència obligatòria i l’activitat docent realitzada no podrà ser susceptible d’avaluació. Els continguts impartits durant aquest període, per tal que puguin ser avaluats, s’hauran de reorganitzar en la resta del semestre. A tal efecte, poden ser útils els recursos del campus virtual i les hores de tutoria.
3/ Del 6 a l’11 de novembre de 2019 hi haurà activitat docent normal, però no es podran fer activitats d’avaluació.
4/ S’autoritzen els canvis de dates d’exàmens o proves parcials.
5/ El Cap d’Estudis o el Consell d’Estudis decidirà com cal resoldre aquelles activitats programades que, per motius justificats, no puguin ajornar-se.

 

La Comissió Acadèmica de la Facultat de Geografia i Història