Dipòsit Tesi doctoral

Important: Per realitzar el dipòsit és requisit indispensable que, prèviament, la Comissió Acadèmica del programa de doctorat hagi aprovat l’Informe Anual de Seguiment corresponent al curs acadèmic en què es diposita la tesi doctoral i que aquesta aprovació consti a l’expedient de l’alumne.

Presentació del dipòsit: La presentació es farà mitjançant la Seu Electrònica UB – Registre Electrònic – Instància Genèrica (Instruccions per a presentar la Instància Genèrica (català))

Documentació a presentar:

 

Format de la tesi: En la portada o en la primera pàgina hi ha de constar, com a mínim, la informació següent: la imatge corporativa de la UB, denominació del programa de doctorat, títol de la tesi, nom i cognoms del doctorand o la doctoranda, nom i cognoms dels directors de tesi i del tutor. La tesi ha d’incloure un resum, una introducció general, els objectius, la metodologia, els resultats o el desenvolupament argumental, les conclusions finals i la bibliografia. Les comissions acadèmiques dels programes poden establir altres requisits de format i contingut en funció de l’àmbit de la tesi. En cas de presentació de tesi com a compendi de publicacions o de tesis sotmeses a processos de protecció o transferència de tecnologia o de coneixement, cal tenir en compte el que s’estableix en aquesta normativa.

Comparteix-ho: