Erasmus + Estudis

Presentació

El programa Erasmus+ facilita als estudiants de la Universitat de Barcelona estades acadèmiques d’un semestre o un curs acadèmic en un dels 33 països participants en el programa (28 països membres de la UE més Noruega, Liechtenstein, Islàndia, Turquia i Macedònia). 
En funció de les places acordades en els convenis signats entre els centres de la UB i els d’aquests països, s’elabora l’oferta de places de mobilitat. 

La mobilitat implica la incorporació dels crèdits superats a l'expedient acadèmic de l'estudiant i al Suplement Europeu del Títol.

Els beneficiaris del programa Erasmus+ estan exempts de pagar la matrícula a la universitat de destinació, tot i que, eventualment, la universitat estrangera pot exigir el pagament de petites taxes corresponents a assegurances, sindicats d’estudiants, utilització de diversos materials, etc., sempre en les mateixes condicions que els estudiants locals. L’adjudicació d’una plaça de mobilitat, però, no allibera de pagar les taxes de matrícula de la UB. 

Durant l’intercanvi, el beneficiari s’ha de fer càrrec de totes les despeses que se’n derivin. El programa ofereix ajuts econòmics que varien en funció del nivell de vida del país de destí. Aquests ajuts que poden ser compatibles amb altres beques de mobilitat (consultar les bases de cada beca).

El fet que la Universitat de Barcelona adjudiqui una plaça de mobilitat Erasmus+ no comporta l’acceptació immediata per part de la universitat estrangera. Un cop s’ha adjudicat una plaça de mobilitat a l’estudiant per part de la UB, aquest haurà d’iniciar els tràmits per presentar la seva candidatura a la universitat de destí, la qual especificarà a cada estudiant els passos que cal seguir per ser admès oficialment.

Per saber amb quines universitats hi ha conveni i les places disponibles per als estudiants de la Facultat de Geografia i Història, així com conèixer els requisits que demanen, consulta el Cercador de places de mobilitat.

 

* ESTUDIANTS AMB NECESSITATS ESPECIALS I LA MOBILITAT ERASMUS+: La UB ofereix una sèrie de serveis i assessorament als estudiants amb necessitats especials. Més informació

 • Els requisits generals els marca la convocatòria, tanmateix aquí us mostrem els requisits principals:

 • Estar matriculat en qualsevol ensenyament de grau o màster de la UB.

 • Els estudiants de grau han de tenir 60 crèdits superats en el moment de fer la sol·licitud. Els estudiants de màster han d’estar matriculats d’un mínim de 30 crèdits en el moment de fer la sol·licitud, els quals s’han d’haver aprovat abans d’iniciar l’estada.

 • Durant l’estada s’han de cursar 30 ects per semestre (60 ects el curs sencer). Els estudiants de la facultat de Geografia i Història no podran matricular com a part de la seva mobilitat ni el TFG/TFM ni les pràctiques (tanmateix, les pràctiques sí que es poden cursar per mitjà de l’Erasmus+ Pràctiques).

 • S’ha d’acreditar un nivell de capacitació lingüística suficient per poder seguir les activitats de la universitat de destinació (el nivell i la llengua requerida ho determina el conveni). Per tant, un certificat o acreditació lingüística és un requisit indispensable per a fer la sol·licitud.
 •  
 • Us recomanem que consulteu cada convocatòria per saber si compliu tots els requisits: http://www.ub.edu/uri/estudiantsUB/erasmus.htm

Els alumnes que vulguin fer una estada del programa de mobilitat Erasmus + han d’emplenar el formulari online seguint les indicacions que trobaran a "Ajuda aplicatiu. Estudiants UB"

Un cop emplenat el formulari, han de passar per registre la documentació següent:

 • Formulari de sol·licitud en línia, imprès i signat.
 • Certificat de llengua.
 • Currículum Vitae.
 • Expedient acadèmic (aquest document s’ha de sol·licitar directament a la Secretaria d’Estudiants i Docència de la Facultat i no té cap cost. Es pot sol·licitar a través del “MónUB”).
 • Acreditació de discapacitat reconeguda i qualificada legalment d'un grau igual o superior al 33%, si s’escau.
 • La documentació específica que estableixi cada centre de la UB segons la convocatòria.

El programa Erasmus+ ofereix ajuts econòmics per facilitar els intercanvis. El finançament és d’un màxim de set mesos.

A la taula següent es pot veure com es distribueixen:

*Erasmus+ Estudis: complement becaris regim general curs anterior a la mobilitat: 200€/mes.

 

A part dels ajuts del programa Erasmus+ pots optar a altres ajuts:

 • Els estudiants seleccionats que tenen necessitats especials, per una discapacitat reconeguda i qualificada legalment d'un grau igual o superior al 33%, poden participar en la convocatòria especial de SEPIE que atorga ajuts per cobrir les despeses extraordinàries de l’estudiant pel fet de canviar d’universitat, de ciutat i de país.

Comparteix-ho: