Universitat de Barcelona

Doble titulació d'Arqueologia i Història

Objectius i competències

Objectius

 • Conèixer els conceptes bàsics de les disciplines, l’evolució de la teoria i els conceptes propis de cada disciplina
 • Conèixer els mètodes, tècniques i instruments d’anàlisi principals de l’arqueologia i la història, com l’estudi de qualsevol font històrica i l’ús de mitjans d’obtenció d’informació per a la comprensió del passat i de la configuració del present.
 • Assolir la capacitat per resoldre problemes que possibilitin la transformació de les dades arqueològiques i històriques procedents de les fonts en un coneixement històric de qualitat.
 • Estudiar els processos històrics més rellevants des de la prehistòria fins al món actual a partir de les dades que aporten l’arqueologia i la història.
 • Conèixer la contribució teòrica i metodològica d’altres disciplines per optimitzar recursos i millorar els resultats d’estudis i investigacions, promovent la importància del treball en equips multidisciplinaris.
 • Establir la consciència que els interessos i problemes històrics són susceptibles de canvi.
 • Capacitar per fer una valoració crítica de la història i el balanç de conjunt dels diferents períodes, processos i fets.
 • Saber expressar una valoració crítica de l’arqueologia, així com examinar qualsevol classe de font i document arqueològic.
 • Mantenir la recerca de la qualitat i assumir el compromís ètic.
 • Aconseguir un nivell de competència en la gestió del patrimoni arqueològic i històric i restituir-ne el coneixement generat a les comunitats implicades.
 • Saber expressar-se clarament i coherentment, usant terminologia històrica i arqueològica i tenir coneixements d'altres idiomes per enriquir la visió de la realitat.
 • Saber transmetre i difondre els coneixements adquirits de manera clara a un públic divers, especialitzat o no.
 • Oferir una formació completa, que incorpori al mercat laboral i que doni accés a estudis de màster i doctorat.

Competències

Com a competències transversals es vol incidir en la necessitat de que l’alumnat aconsegueixi expressar-se clarament i coherentment usant una terminologia adequada per tal d’explicar correctament els coneixements, els principals conceptes i el desenvolupament de la metodologia d’ambdues disciplines

Comparteix-ho: