Universitat de Barcelona

Màster d'Història Contemporània i Món Actual (nou)

Perfil i requisits d'accés

Perfil d'accés

Per cursar el màster és recomanable haver cursat alguna de les titulacions de les àrees de les ciències humanes i socials. A més, es recomana també un nivell de competència en anglès i francès equivalent a l'A2 del Marc europeu comú de referència i un nivell de competència d'usuari en l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació.

El màster s'adreça a:
  • Llicenciats o graduats i professionals que vulguin aprofundir en el coneixement de la història contemporània i en les dinàmiques recents que ajuden a entendre la complexitat del món actual.
  • Persones capacitades per a la recerca històrica que vulguin aprofundir en l'estudi de la historiografia contemporània i en el coneixement de les diverses línies de recerca i tendències recents en l'àmbit de les ciències històriques contemporànies.
  • Professionals capacitats per aplicar la història a l'àmbit de la cultura i la comunicació.

Les llengües en què s'imparteixen les classes són el castellà i el català. Segons un acord de la Comissió de Coordinació del màster, els materials docents poden contenir textos en anglès i francès.

Requisits generals

D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:
  • Títol universitari oficial espanyol.
  • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.
  • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.
Comparteix-ho: