Universitat de Barcelona

Màster d'Antropologia i Etnografia

Preinscripció

Calendari de preinscripció

 • Primer període: del 10 de febrer al 18 d'abril de 2021.

Resolució: 30 d'abril.

 • Segon període: del 20 d'abril al 21 de juny de 2021.

Resolució: 30 de juny.

 • Tercer període: del 8 al 23 de juliol de 2021.

Resolució: 30 de juliol.

 • Quart període: de l'1 al 10 de setembre de 2021
  Resolució: 25 de setembre.

 

Procés de preinscripció tancat

Avisos:

 • Taxa de preinscripció: En el moment de formalitzar la preinscripció a un màster cal abonar una taxa de 30,21 euros. Aquesta quantitat s'ha d'abonar en cada preinscripció que es dugui a terme. Només es tenen en compte les sol·licituds de preinscripció en què s'acrediti el pagament d'aquesta taxa. Només se'n tramita la devolució si el màster no s'arriba a impartir.
 • Reserva de places: Un 5% de les places noves del màster es reserven als estudiants que compleixin els requisits generals i específics d'accés i acreditin el reconeixement d'un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Documentació

Criteris de selecció

La Comissió Acadèmica del màster estudia el perfil de cada candidat. La selecció es fa a partir de la documentació aportada pels estudiants, i es valoren els punts següents:
 • Grau d'idoneïtat de la titulació prèvia als estudis de màster (Antropologia, 4 punts; Sociologia, 3 punts; Història, Geografia, Humanitats i Ciències Polítiques, 2 punts; altres graus i llicenciatures, 1 punt).

 • Expedient acadèmic (fins a 3 punts).

 • Presentació d'un breu preprojecte de recerca. Se'n valora la rellevància, l'originalitat i l'adequació a les línies de recerca del Departament (fins a 2 punts).

 • Currículum professional (mediació cultural, museus etnogràfics, etc.) i acadèmic (formació parcial o no homologada) relacionat amb l'àmbit temàtic de l'antropologia (fins a 1 punt).


L'acceptació dels estudiants de nou accés està supeditada a l'aprovació de la seva candidatura per part de la Comissió de Màster, que, un cop valorades les diferents preinscripcions, determinarà quins són els estudiants admesos, exclosos i en llista d'espera

Procediment de resolució

La Comissió Acadèmica del màster anuncia la resolució del procés de selecció i la secretaria del màster contacta amb els sol·licitants admesos per comunicar-los l'acceptació. Les reclamacions contra aquesta resolució es poden adreçar a la secretaria del màster.

Matrícula

Del 16 al 30 de setembre de 2019.

Procés de matriculació tancat

Comparteix-ho: