Universitat de Barcelona

Màster de Gestió del Patrimoni Cultural i Museologia

Matrícula

Matrícula per l'alumnat amb titulacions espanyoles

A mitjans de juliol haureu de passar per secretaria de la facultat a efectes de reconeixement del títol i per donar-vos d'alta en el sistema informàtic.
Haureu d'aportar la següent documentació:

  • DNI o passaport
  • 2 fotos de carnet en color
  • Fotocòpia del document bancari justificant del número de compte
  • Original i una còpia del títol
  • Original i una còpia del certificat acadèmic personal (o expedient acadèmic).

Posteriorment haureu de fer una tutoria personalitzada amb el coordinador del màster. La reserva d'hora es farà a la sessió informativa i a través del mail museologia@ub.edu.

Finalment, la matrícula i el seu pagament es farà on-line abans d'acabar el mes. Recordeu que teniu un període de temps limitat per a pagar la matrícula. En cas de no complir-lo, la vostra matrícula s'anul·larà.

Matrícula per l'alumnat amb títols estrangers

Tant si arribeu a juliol o a setembre, haureu de sol·licitar a Secretaria de la Facultat el reconeixement del vostre títol. Per a realitzar aquest procés haureu de portar la següent documentació:

  • DNI espanyol o passaport
  • 2 fotografies de carnet en color
  • Fotocòpia del document bancari justificant del número de compte
  • Títol, expedient acadèmic i el certificat del Ministeri d'Educació del vostre país que estipuli que els vostres estudis dónen accés a un màster. Aquests tres documents hauran de ser legalitzats o apostillats.

Quan els tres documents originals estiguin legalitzats, haureu de realitzar una còpia compulsada al Consolat o a la Ambaixada de Espanya del vostre país (a partir del document original). En el cas d'estar ja a Catalunya, la compulsa no és obligatòria i es farà directament a Secretaria a partir dels documents originals.

Quan tingueu les còpies compulsades, haureu d'enviar-les a la secretaria de la facultat, juntament amb el formulari de sol·licitud d'autorització d'accés a màsters amb titulació extrangera. Aquest formulari us serà facilitat en el moment de ser acceptats per la comissió d'admissió.

En el cas que els documents siguin en altres llengües que el català, el castellà o l'anglès, haureu d'adjuntar també la traducció realitzada per un traductor jurat (podreu trobar un llistat al Consolat de Espanya del vostre país). Aquests tràmits s'han de realitzar abans de formalitzar la matrícula.

Per a més informació sobre la matrícula, contacteu amb la secretaria de la Facultat de Geografia i Història.
secretariagih@ub.edu
Tel. 934037730

Comparteix-ho: