Universitat de Barcelona

Màster en Gestió del Patrimoni Cultural i Museologia

Perfil i requisits d'accés

Perfil d'accés

Atès el caràcter interdisciplinari del màster, els perfils d'accés responen a un patró ampli. En l'activitat professional en el camp de la museologia i la gestió del patrimoni, la varietat de patrimonis i de tipus de museus (museus d'art, d'història, d'arqueologia, de ciència i tècnica, d'arquitectura, de patrimoni natural, etc.) fa que hi hagi moltes professions i perfils d'orígens diferents. En aquest sentit, el perfil recomanat és el següent:
 • Graduat o llicenciat universitari en qualsevol grau que tingui relació amb els diferents camps específics d'intervenció patrimonial.
 • Interès o experiència professional en l'àmbit de la gestió del patrimoni cultural (artístic, etnològic, històric, arqueològic, industrial, natural, arquitectònic, científic, etc.).
 • Interès o experiència professional en la planificació i gestió de museus.
 • Interès o experiència professional en l'organització o el disseny d'exposicions.

Requisits generals

D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:
 • Títol universitari oficial espanyol.
 • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.
 • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Requisits específics

Qualsevol titulació universitària pot ser vàlida per cursar el màster. Els graus o llicenciatures més recomanats són:
 • Humanitats: Arqueologia, Història, Història de l'Art, Filosofia, Humanitats, etc.
 • Ciències socials i comunicació: Antropologia, Sociologia, Geografia, Comunicació Audiovisual, Periodisme, Comunicació i Indústries Culturals, etc.
 • Ciències econòmiques, empresarials i turisme.
 • Ciències biològiques o ambientals.
 • Arquitectura o disseny especialitzats en museografia.
Comparteix-ho: