Universitat de Barcelona

Màster en Gestió del Patrimoni Cultural i Museologia

Preinscripció

Calendari de preinscripció

- Primer període: de l'11 de febrer al 18 d'abril del 2022.

- Segon període: del 20 d'abril al 21 de juny del 2022.

Procés de preinscripció tancat

Avisos:

 • Taxa de preinscripció: En el moment de formalitzar la preinscripció a un màster cal abonar una taxa de 30,21 euros. Aquesta quantitat s'ha d'abonar en cada preinscripció que es dugui a terme. Només es tenen en compte les sol·licituds de preinscripció en què s'acrediti el pagament d'aquesta taxa. Només se'n tramita la devolució si el màster no s'arriba a impartir.
 • Reserva de places: Un 5% de les places noves del màster es reserven als estudiants que compleixin els requisits generals i específics d'accés i acreditin el reconeixement d'un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Documentació

Criteris de selecció

 • Nota mitjana de l'expedient acadèmic: es valora entre 1 i 4 i la valoració es multiplica per 3. En el cas de les titulacions estrangeres, s'aplica una equivalència o, en cas de dubte, una puntuació segons el criteri de la Comissió.
  Puntuació màxima: 12
 • Currículum acadèmic: es valora l'adequació del perfil acadèmic segons els estudis previs (màsters, postgraus i cursos específics relacionats amb el patrimoni cultural i la museologia).
  Puntuació màxima: 4
 • Currículum professional: es valora l'adequació del perfil professional (experiència en l'àmbit del patrimoni cultural tenint en compte l'experiència com a professional o voluntari, els anys de dedicació i la categoria professional).
  Puntuació màxima: 4
 • Cartes de recomanació i carta d'intencions: es tenen en compte per definir l'adequació del candidat i les seves capacitats.
  Puntuació màxima: 2
 • Beca prèvia per cursar el màster: es tenen en compte les beques obtingudes en convocatòries competitives.
  Puntuació màxima: 3
 • Coneixement d'idiomes, segons el nivell: es recomana tenir el B2 d'anglès.
  Puntuació màxima: 2
 • Altres mèrits i criteris complementaris que estableixi la Comissió.
  Puntuació màxima: 2

Puntuació màxima total: 30

Procediment de resolució

Un cop finalitzat l'últim període de preinscripció, la Comissió d'Admissions fa la selecció de candidats. Tots els alumnes han de rebre una carta per correu electrònic en què se’ls comunica si estan acceptats, no acceptats o en llista d’espera. Les resolucions es faran públiques a mitjan juliol i a mitjan setembre. Els candidats que necessitin tramitar una ajuda o beca poden demanar abans, un document de preacceptació.

Matrícula

Comparteix-ho: