Universitat de Barcelona

Màster d'Història Contemporània i Món Actual

Preinscripció

Calendari de preinscripció

 • Primer període: del 12 de febrer al 17 d’abril de 2020.

Resolució: 30 d’abril de 2020

 • Segon període: del 20 d’abril al 19 de juny de 2020.

Resolució 30 de juny de 2020

 • Tercer període: de l'1 de juliol al 20 juliol de 2020.

 

Procés de preinscripció tancat

Avisos:

 • Taxa de preinscripció: En el moment de formalitzar la preinscripció a un màster cal abonar una taxa de 30,21 euros. Aquesta quantitat s'ha d'abonar en cada preinscripció que es dugui a terme. Només es tenen en compte les sol·licituds de preinscripció en què s'acrediti el pagament d'aquesta taxa. Només se'n tramita la devolució si el màster no s'arriba a impartir.
 • Reserva de places: Un 5% de les places noves del màster es reserven als estudiants que compleixin els requisits generals i específics d'accés i acreditin el reconeixement d'un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Documentació

Criteris de selecció

La Comissió d'Admissió decideix en funció dels criteris següents:
 • Nota mitjana de l'expedient acadèmic.
  Puntuació màxima: 4
 • Perfil acadèmic: es tenen en compte els estudis previs en història, ciències socials i polítiques i afins.
  Puntuació màxima: 3
 • Adequació del perfil professional: es té en compte l'experiència en l'àmbit de la recerca històrica i en l'àmbit acadèmic i de gestió cultural.
  Puntuació màxima: 2
 • Criteris complementaris que pot establir la Comissió d'Admissió (beques, participació en projectes).
  Puntuació màxima: 1

Procediment de resolució

Quan s'ha esgotat el període de preinscripció, i en un termini màxim de 15 dies, la Comissió d'Admissió fa pública la llista d'admesos i envia una notificació als estudiants admesos. Els no admesos disposen d'un termini de 10 dies per presentar una reclamació o sol·licitar una revisió de la resolució.

Matrícula

Comparteix-ho: