Universitat de Barcelona

Màster d'Història Contemporània i Món Actual (en procés de substitució)

Treball final de màster

En aquesta assignatura, de quinze crèdits i de caràcter obligatori, l'estudiant ha d'elaborar i presentar davant un tribunal un treball acadèmic original i inèdit. En aquest treball, cal que es plantegin les preguntes fonamentals en relació al tema i que, com a resultat de l'anàlisi dels materials utilitzats, mostri que l'estudiant és capaç d'elaborar un text acadèmic rigorós i de transmetre una reflexió coherent i crítica al respecte .

Per elaborar aquest treball de fi de Màster (TFM), en el qual l'estudiant haurà de demostrar que és capaç d'integrar i aplicar les competències i continguts adquirits durant el Màster, cada estudiant disposarà d'un director de TFM, el qual serà un professor doctor del màster amb experiència investigadora.


El TFM podrà tenir diferents modalitats:
• Estudi de cas: anàlisi d'un aspecte concret, a partir de fonts primàries.
• Assaig acadèmic o estat de la qüestió sobre una problemàtica de caràcter general, utilitzant fonts i bibliografia actualitzada i tenint presents els debats en curs dins els àmbits acadèmics.


L'assignatura presenta dos grans aspectes que l'estudiant haurà de treballar durant el semestre: la metodologia i els continguts.
Per metodologia entenem tots aquells aspectes formals i de mètode que caracteritzen un treball acadèmic mínimament fet amb cura:
• el disseny de la investigació: concepció general, acotació del tema, preguntes inicials analítiques, plantejament d'una hipòtesi de treball, recerca bibliogràfica, interpretació crítica de les dades i lectures;
• la plasmació d'aquesta recerca en un treball correcte formalment des d'un punt de vista acadèmic: ben presentat, coherent, argumentat de forma lògica, amb referències a lectures de suport, amb dispositius com notes al peu, fonts d'informació, etc.
Per continguts entenem un conjunt de dades, informacions, reflexions i interpretacions relatives a les preguntes que s'hagin escollit com a objecte d'estudi, enfocades i acotades de forma definida. Cal emfatitzar novament que les qüestions inicials o l'objecte d'estudi han de ser gestionables dins de l'espai de temps i possibilitats de què disposa l'estudiant.


L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis
El TFM té com a objectiu que l'estudiant utilitzi totes les competències, coneixements i sabers adquirits al llarg del màster de manera que sigui capaç d'elaborar un treball acadèmic original i rigorós basat en la seva pròpia investigació.


coneixements previs
Es recomana que l'estudiant matriculi el TFM quan estigui en disposició de finalitzar el màster de manera que pugui utilitzar totes les competències, coneixements i sabers adquirits prèviament. Així mateix, es recomana que l'estudiant cursi prèviament un mínim de 30 crèdits del màster i que el mateix semestre en què cursa el TFM, la càrrega lectiva que matriculi sigui la més baixa possible.
Comparteix-ho: