Universitat de Barcelona

Màster de Música com a Art Interdisciplinària

Objectius i competències

Objectius

El màster de Música com a Art Interdisciplinària es dirigeix a un ampli espectre d’estudiants de l'àmbit de les humanitats com historiadors, historiadors de l'art, antropòlegs, filòlegs, filòsofs, graduats en Belles Arts, titulats superiors en conservatoris i escoles superiors de música, estudiants de periodisme, comunicació audiovisual, sociologia de la cultura, pedagogia musical i didàctica de la música, que vulguin completar la formació acadèmica amb una aproximació sistemàtica i rigorosa al món de l'audiovisual, els mitjans de comunicació i la crítica musical.

El màster pretén que els tradicionals estudis d'història de la música, presentats com a principal aproximació al fet musical, deixin pas a aproximacions interdisciplinàries que versin sobre aspectes teòrics com la sociologia, l’antropologia o el pensament, o professionals com la gestió empresarial, la producció, o la crítica, molt importants en el coneixement i l'aplicació professional de la música. El nou acostament, d'acord amb el Decret de Bolonya i l'estructura pròpia de l'EEES, s'obre a les disciplines afins i potencia el caràcter interdisciplinari per ajustar-se millor a la realitat del món actual.

Per tant, el màster ofereix a l'estudiant una visió integral de la música, des del punt de vista de la creació o des del consum i l'empresa, a fi de facilitar la comprensió del fenomen i l'actuació professional en el camp musical. Es treballa sobre una visió transversal i interdisciplinària que situa el coneixement i el debat sobre la música a partir de vessants complementaris com ara la història, la sociologia del fet musical, l'anàlisi antropològica, la filosofia, la didàctica i els problemes de la professió musical desenvolupats en els complexos mons de la música de concert i de la música de participació tecnològica i de masses.

El màster prepara els estudiants per entrar en contacte amb les diverses professions relacionades amb la música, és a dir, la pràctica interpretativa, la gestió de programes, el periodisme escrit i radiotelevisiu, l'ensenyament de la música, etc. A més, facilita el desenvolupament d'estratègies acadèmiques encaminades a la recerca sobre temes musicals.

Competències

COMPETÈNCIES BÀSIQUES I GENERALS
  • Capacitat per aplicar els coneixements adquirits i per resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb l'àrea d’estudi.

  • Habilitat per al desenvolupament de la creativitat artística aplicada.

  • Capacitat d'iniciativa en els processos interdisciplinaris.Capacitat per treballar en equips de caràcter interdisciplinari.COMPETÈNCIES TRANSVERSALS
  • Capacitat per avaluar dels processos culturals en el procés creatiu i en l'activitat professional.Capacitat per emprar mètodes actualitzats d'altres disciplines humanístiques com a eines auxiliars.COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES
  • Capacitat per aplicar amb rigor diferents metodologies i eines d'anàlisis del fet sonor.

  • Coneixement dels mecanismes i procediments destinats a la creació d'espectacles multidisciplinaris.

  • Capacitat per avaluar les dinàmiques creatives vinculades a la creació musical popular en totes les diverses manifestacions i particularitats i en la seva projecció social.

  • Comprensió dels processos de pensament relatius a la creació i difusió de la música, tant del passat com del present.

  • Capacitat per elaborar informes crítics i emetre judicis valoratius dels productes artístics interdisciplinaris en mitjans de comunicació de masses.

  • Capacitat per conèixer i avaluar la vinculació de la música i el món audiovisual, tant des del punt de vista teòric com pràctic.

Comparteix-ho: