Universitat de Barcelona

Màster de Música com a Art Interdisciplinària

Organització i metodologia docent

L’idioma d’impartició de les classes és el següent:

1.-Les assignatures que s’imparteixen en el primer quadrimestre es faran en castellà (espanyol) per facilitar la comprensió de les mateixes per part dels estudiants estrangers.

2.-Les assignatures que s’imparteixen en el segon quadrimestre es faran indistintament en català o en castellà, d’acord amb la indicació de cadascun dels professors, previ anunci el primer dia de classe.

3.-Els treballs de cada assignatura o els treballs finals de màster poden ser redactats en català, castellà o en anglès, prèvia consulta al professor/a corresponent.

El màster es desenvolupa principalment a través de l’activitat a l’aula en sessions diàries de dilluns a divendres de 16 a 18 i de 18 a 21, tal com figura en l’horari oficial. En bona part de les assignatures la responsabilitat docent està compartida entre diversos professors, coordinats pel professor principal, que figura en els horaris i altres documents. A més de l’activitat docent, els professors proposen activitats pràctiques vinculades al contingut de les diverses assignatures, així com altres activitats relacionades amb el propi aprenentatge de l’alumne.

Comparteix-ho: