Universitat de Barcelona

Màster de Música com a Art Interdisciplinària

Perfil i requisits d'accés

Perfil d'accés

El perfil d'estudiant a qui va dirigit el màster és el de llicenciat o graduat amb coneixements musicals i interessos relatius a l'estudi de la presència de la música en els diferents sectors culturals, i que estigui disposat a aprofundir en aquest valor de la interdisciplinarietat i a obrir-se pas en el sector professional de referència.

Requisits generals

D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:
  • Títol universitari oficial espanyol.
  • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.
  • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Requisits específics

El perfil del màster exigeix un tipus d'estudiant que hagi passat per facultats d'humanitats en les diverses modalitats i que, per tant, estigui familiaritzat amb els procediments i recursos propis d'aquest tipus de disciplines: saber consultar i aprofitar la informació que s'obté de la bibliografia, tenir criteri propi per confrontar les informacions obtingudes amb la pròpia opinió sobre els fets i les circumstàncies, tenir amplitud de criteri per comprendre els processos artístics en què està implicada la música al costat d'altres arts, etc. També cal que s'hagi familiaritzat amb els hàbits de la redacció de textos científics perquè li resulti còmode treballar en l'àmbit teorètic que el màster exigeix. A més, es molt recomanable que l'estudiant disposi de coneixements musicals elaborats a través de l'estudi de la teoria i la pràctica sobre algun instrument a fi de gaudir de més proximitat amb els materials que s'estudien.

Per això, en el procés d'admissió tenen preferència els llicenciats o graduats en qualsevol de les branques de les ciències humanes, preferiblement en Història i Ciències de la Música, Història de l'Art, Periodisme, Sociologia, Comunicació Audiovisual o Pedagogia i Didàctica de la Música; seguits dels titulats en qualsevol de les especialitats musicals de l'Escola Superior de Música de Catalunya i dels altres centres superiors d'ensenyament musical de l'estat, i dels titulats en altres disciplines universitàries, (s'estudia cas per cas).
Comparteix-ho: