Universitat de Barcelona

Màster de Música com a Art Interdisciplinària

Treball final de màster

Els estudiants del màster han de realitzar un treball d'investigació equivalent a 10 crèdits ECTS i presentar-lo per a la seva lectura i defensa davant un tribunal entre l'última setmana de juny i les dues primeres de juliol. Per realitzar el treball, cal tenir en compte les següents indicacions:

1. El coordinador dels treballs de fi de màster atribuirà a principi de curs a cada alumne un director del treball de recerca preferentment entre el professorat del màster.
2. D'acord amb el director, han de triar un tema d'investigació que compleixi les condicions de ser totalment inèdit i d'entitat suficient per ser tractat des del punt de vista de la investigació.
3. Han d'ajustar els procediments d'investigació, la consulta bibliogràfica, el desenvolupament i l'exposició del treball en funció de l'àmbit de recerca en el qual s'emmarca el tema. Els treballs poden seguir camins multidisciplinaris perquè aquesta és l'orientació bàsica del màster. Sigui d'història, de sociologia, d'antropologia, d'estètica, de documentació o de qualsevol de les branques de la musicologia, haurà d'estar en sintonia amb els usos ordinaris en aquestes disciplines.
4. Acabat de redactar i presentat per la seva lectura, es procedirà a la mateixa en el període esmentat. Per això, serà necessari comptar des del començament amb un cronograma molt ajustat per complir els terminis.
5. Si les previsions de dedicació a la investigació no permeten augurar que al mes de juny no s'estarà en condicions de presentar la feina, és recomanable no matricular-lo i deixar-lo per al curs següent.


Per a més informació, veure Plans docents
Comparteix-ho: