Universitat de Barcelona

Màster en Turisme Urbà

Perfil i requisits d'accés

Perfil d'accés

- Diplomats i graduats en Turisme i titulats universitaris en disciplines socials, econòmiques i jurídiques relacionades amb l'estudi, el coneixement i la gestió del turisme que vulguin adquirir una formació avançada i especialitzada i tenir interès per treballar en l'entorn del turisme urbà, que comprèn una àmplia gamma d'activitats productives.
- Professionals que desenvolupen tasques acadèmiques o professionals relacionades amb el turisme urbà, tant de l'administració pública com del sector privat, com a element per millorar la seva formació i les seves expectatives professionals.

Els futurs estudiants han de mostrar capacitat d'innovació, d'emprenedoria, d'organització i planificació, de comunicació, de treball en equip i perspectiva interdisciplinària.

Requisits generals

D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:
  • Títol universitari oficial espanyol.
  • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.
  • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Requisits específics

Per accedir al màster es requereix haver cursat estudis universitaris de grau o de nivell equivalent en el camp de les ciències socials, econòmiques, jurídiques o de les humanitats. En concret, l'oferta del màster s'orienta als llicenciats o graduats dels àmbits de turisme, geografia, ciències econòmiques i sociologia, o de les denominacions equivalents en el sistema universitari espanyol i en els sistemes universitaris d'altres països. A causa del caràcter transversal del màster, per accedir-hi no es requereixen complements formatius a les titulacions dels àmbits d'accés indicats.

També poden accedir al màster els llicenciats o graduats del camp de les ciències socials, econòmiques, jurídiques i de les humanitats, amb una titulació diferent als àmbits indicats més amunt. En aquest cas, és necessari complir els requisits específics que s'estableixen en els criteris de selecció i cursar complements formatius. La Comissió Acadèmica del màster fixarà en cada cas, segons la titulació d'accés, els complements formatius, que poden correspondre a un màxim de 12 crèdits. Així mateix, la Comissió Acadèmica del màster pot considerar la idoneïtat d'altres titulats universitaris amb un currículum que demostri experiència professional en turisme relacionada amb els objectius del màster.
Comparteix-ho: