Universitat de Barcelona

Màster de Turisme Urbà

Preinscripció

Calendari de preinscripció

 • Primer període: del 12 de febrer al 17 d’abril de 2020.

Resolució: 30 d’abril de 2020

 • Segon període: del 20 d’abril al 19 de juny de 2020.

Resolució 30 de juny de 2020 • Tercer període: de l'1 de juliol al 20 juliol de 2020.

Procés de preinscripció tancat

Avisos:

 • Taxa de preinscripció: En el moment de formalitzar la preinscripció a un màster cal abonar una taxa de 30,21 euros. Aquesta quantitat s'ha d'abonar en cada preinscripció que es dugui a terme. Només es tenen en compte les sol·licituds de preinscripció en què s'acrediti el pagament d'aquesta taxa. Només se'n tramita la devolució si el màster no s'arriba a impartir.
 • Reserva de places: Un 5% de les places noves del màster es reserven als estudiants que compleixin els requisits generals i específics d'accés i acreditin el reconeixement d'un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Documentació

Criteris de selecció

 • Adequació al títol d'accés: fins a un màxim de 4 punts, d'acord amb l'ordre següent :
  1. Titulats amb estudis previs en turisme, ciències socials, econòmiques i jurídiques i humanitats (fins a 4 punts).
  2. Titulats en àmbits afins (fins a 2 punts).


 • Expedient acadèmic de la titulació universitària oficial que dona accés al màster (fins a 3 punts).


 • Formació complementària i experiència professional en l'àmbit del turisme (sector privat o sector públic (fins a 2 punts).


 • Criteris complementaris que pot establir la Comissió com ara beques o participació en projectes (fins a 1 punt).

Procediment de resolució

En el cas que el nombre de places sigui inferior a la demanda potencial, la Comissió d'Admissió pot admetre estudiants sense necessitat de dur a terme una priorització de mèrits.
Els candidats s'inclouen en una llista que en determina la posició per a l'accés. Els no admesos queden en llista d'espera i són admesos automàticament en cas de renúncies o places vacants.
En el cas que el nombre de places excedeixi la demanda potencial, la Comissió d'Admissió pot admetre estudiants sense necessitat de dur a terme una priorització de mèrits. Aquest supòsit no s'ha hagut de preveure fins ara.

Matrícula


Procés de matriculació tancat

Comparteix-ho: