Universitat de Barcelona

Màster d'Estudis Llatinoamericans

Perfil i requisits d'accés

Perfil d'accés

A causa del caràcter transversal i interdisciplinari del màster, els perfils d'ingrés responen a un patró ampli. Al màster, s'hi accedeix després de cursar estudis universitaris de grau o equivalents en el camp de la història, humanitats, ciències polítiques, economia o ciències de la comunicació. El màster, a més d'anar dirigit a la formació avançada en matèria d'estudis llatinoamericans per a graduats, s'orienta com una especialització per a professionals que ja desenvolupen, o han desenvolupat, activitats en temes afins, tant en els diversos àmbits de l'administració pública com en el sector privat, però que no tenen una formació reglada en la matèria.

Requisits generals

D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:
  • Títol universitari oficial espanyol.
  • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.
  • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Requisits específics

Per accedir al Màster cal haver obtingut qualsevol de les titulacions següents:
  • títol universitari oficial de diplomatura o llicenciatura
  • títol de grau dels nous plans d'estudis que es van començar a implantar a partir del curs 2008-2009.
Comparteix-ho: