Universitat de Barcelona

Màster d'Estudis Llatinoamericans

Preinscripció

Calendari de preinscripció


  • Primer període: del 10 de febrer al 18 d'abril de 2021.

Resolució: 30 d’abril.  • Segon període: del 20 d'abril al 21 de juny de 2021.
Resolució: 30 de juny.

Procés de preinscripció obert

FORMULARI

Avisos:

  • Taxa de preinscripció: En el moment de formalitzar la preinscripció a un màster cal abonar una taxa de 30,21 euros. Aquesta quantitat s'ha d'abonar en cada preinscripció que es dugui a terme. Només es tenen en compte les sol·licituds de preinscripció en què s'acrediti el pagament d'aquesta taxa. Només se'n tramita la devolució si el màster no s'arriba a impartir.
  • Reserva de places: Un 5% de les places noves del màster es reserven als estudiants que compleixin els requisits generals i específics d'accés i acreditin el reconeixement d'un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Documentació

Criteris de selecció

La Comissió d'Admissió duu a terme el procés d'admissió d'acord amb els criteris següents:
  • Adequació del perfil acadèmic: es valoren els estudis previs en història, literatura, humanitats, ciències socials i afins (fins a 4 punts).
  • Nota mitjana de l'expedient acadèmic (fins a 5 punts).
  • Criteris complementaris que pot establir la Comissió d'Admissió, com ara beques o participació en projectes (fins a 1 punt).

En el cas que el nombre de places excedeixi la demanda potencial, la Comissió d'Admissió pot admetre estudiants sense necessitat de dur a terme una priorització de mèrits.
Els estudiants la llengua materna dels quals no sigui el castellà, n'han d'acreditar un nivell B2.

Matrícula


Procés de matriculació tancat

Comparteix-ho: