Universitat de Barcelona

Màster en Estudis Avançats en Arqueologia

Sistema d'avaluació

En el màster, s’aplica una avaluació continua, si bé l’ alumne pot optar per una avaluació única, sempre renunciant a la continuada. S’inclou la possibilitat d’un sistema de reavaluació en el cas que l’alumne no hagi superat l’assignatura en primera convocatòria (sigui amb avaluació continua o única).

L’avaluació continua integra tots els elements avaluatius indicats en el pla docent de l’assignatura, que es recullen de forma progressiva al llarg del procés d’Aprenentatge de l’assignatura i que permeten avaluar si l’alumne assoleix els objectius proposats en les assignatures (veure Plans Docents).

Els mètodes d’avaluació, les proves concretes i els percentatges corresponents a cada una de les proves, s’especifiquen en els Plans Docents de cada una de les assignatures.

Al tractar-se d’un màster presencial, basat en un fort component pràctic de totes les matèries, l’assistència a classe serà considerada rellevant en l’avaluació final.

Com a norma general, l’avaluació consta d’un conjunt d’elements:

Proves escrites, siguin tant en format d’examen com d’exercici, aplicació pràctica, estudi de cas, resolució de temes, etc

Proves orals: exposicions orals de treballs a l’aula

Treballs realitzats per l’alumne: memòries, treballs o resultats d’exercicis pràctics.

L’avaluació es realitza durant el període d’impartició de l’assignatura. Els períodes d’exàmens d’avaluació única es realitzaran entre el 16 i 28 de gener i entre el 5 i 17 de juny. Els períodes de reavaluació es realitzen entre el  13 i el 15 de març i entre el 12 i 15 de juliol.

La presentació de TFM es realitzarà en dos períodes: entre el 15 i 30 de juny i entre el 16 i 20 de setembre.

Comparteix-ho: