Universitat de Barcelona

Màster en Estudis Avançats en Arqueologia

Accions de suport i d'orientació

Prèviament a la matriculació en el màster, el coordinador i responsables de tutoritzar l’alumne realitzaran entrevistes individuals amb cada alumne amb l’objectiu de conèixer la seva disponibilitat temporal, els seus interessos personals, el seu nivell de formació arqueològica, etc. Durant aquestes tutories, se l’informarà de les modalitats de matrícula (completa, parcial, etc) i es valorarà conjuntament el format de realització del màster més adient a les necessitats de cada alumne. També es decidirà la necessitat de realitzar complements formatius.

La Facultat de Geografia i Història disposa d’un Pla d'Acció Tutorial de suport, assessorament i seguiment personalitzat de l’estudiant abans i durant la impartició del màster.

El màster té vincles de col·laboració amb el Servei d’Atenció a l’Estudiant (SAE), oficina que ofereix tot tipus d’assessorament a l’alumne, tant en el vessant acadèmic com professional. En funció d’aquesta col·laboració, els alumnes del màster poden acudir a aquest Servei de forma individualitzada per a ser assessorats sobre diferents qüestions, inclòs temes laborals.

El SAE realitza també l’acollida de nous estudiants. S'ocupa també del seguiment a estudiants amb necessitades especials.

En funció d’aquesta col·laboració amb el SAE, el màster ofereix diverses activitats d’orientació a l’alumnat, tant en el camp de la investigació com de la professionalització. Aquests tallers els imparteixen especialistes del SAE i estan destinats al desenvolupament d’habilitats professionals, recerca i generació de sortides professionals.

D’altra banda, en les activitats del màster, el BIE (Barcelona Institut d’Emprenedoria) de la Universitat de Barcelona impartirà diversos tallers en grups per a emprenedors. El BIE realitza un assessorament integral i individual a l’alumnat que vulgui desenvolupar una idea pròpia o tingui interès en l'auto-ocupació un cop finalitzat el màster.

Donat que una part dels continguts es realitzen en diferents Laboratoris, el màster organitzarà una sessió de Seguretat en el Laboratori, impartida per especialistes en seguretat laboral.

L’alumnat també pot accedir a abundant informació sobre els recursos de la universitat, a través del MónUB.

D’altra banda, existeix a la Universitat una secció d’ex-estudiants (AlumniUB), on es realitzen activitats i recolzament a estudiants.

Els dos responsables del màster encarregats del suport i orientació a l’estudiant són la Dra. Mercè Bergadà bergada@ub.edu i el Dr. Jordi Nadal jnadal@uoc.edu. Atendran a l’estudiant durant l’etapa de matriculació, així com, durant el desenvolupament dels estudis.

En l’espai de Preguntes Freqüents (FAQ) sobre els másters de la Universitat de Barcelona, l’alumnat pot trobar respostes a algunes de les preguntes més comunes sobre els màsters, la universitat i la ciutat de Barcelona.

L’equip del màster realitza un acte d’inici de benvinguda i un de clausura del curs. L’objectiu d’aquests actes és presentar el professorat i l’alumnat i generar un ambient adequat per dur a terme un treball de col·laboració en un marc de confiança.

La Universitat de Barcelona compta amb una unitat de suport lingüístic. Aquest servei ofereix a més, borses d’intercanvi lingüístic, per a un aprenentatge més ràpid de les llengües d’ús comú en el màster.

Comparteix-ho: