Universitat de Barcelona

Màster en Estudis Avançats en Arqueologia

Perfil i requisits d'accés

Perfil d'accés

Es recomana un bon coneixement de llengua anglesa.

Requisits generals

D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:
  • Títol universitari oficial espanyol.
  • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.
  • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Requisits específics

Per poder ser admesos al màster els estudiants han de tenir alguna de les titulacions següents:
  • Grau d'Arqueologia.
  • Grau o llicenciatura d'Història (en els plans antics, llicenciatura de Geografia i Història, Filosofia i Lletres).
  • També es poden considerar altres llicenciatures i graus com a titulacions d'accés al màster. En tots els casos, l'acceptació depèn de la Comissió de Màster, que també pot ordenar la matriculació dels complements formatius que consideri necessaris dels que s'expliciten en l'apartat corresponent.
Comparteix-ho: