Universitat de Barcelona

Màster en Estudis Avançats en Arqueologia

Preinscripció

Calendari de preinscripció

- Primer període: de l'11 de febrer al 18 d'abril del 2022.

- Segon període: del 20 d'abril al 21 de juny del 2022.

Procés de preinscripció obert

FORMULARI

Avisos:

  • Taxa de preinscripció: En el moment de formalitzar la preinscripció a un màster cal abonar una taxa de 30,21 euros. Aquesta quantitat s'ha d'abonar en cada preinscripció que es dugui a terme. Només es tenen en compte les sol·licituds de preinscripció en què s'acrediti el pagament d'aquesta taxa. Només se'n tramita la devolució si el màster no s'arriba a impartir.
  • Reserva de places: Un 5% de les places noves del màster es reserven als estudiants que compleixin els requisits generals i específics d'accés i acreditin el reconeixement d'un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Documentació

  • Sol·licitud de preinscripció
  • Còpia del títol o equivalent. En cas d'admissió, per fer la matrícula cal que els títols estrangers que ho requereixin estiguin traduïts i legalitzats per via diplomàtica.
  • Documentació específica o vinculada als criteris de selecció

Criteris de selecció

Els criteris de selecció, en ordre de prioritat, són els següents:
  • Expedient acadèmic de l'estudiant (nota mitjana de l'expedient de la llicenciatura o grau que dona accés al màster): 75 %.
  • Experiència curricular o professional en l’àmbit del màster (articles, participació en congressos, cursos, activitats professional en el sector, etc.): 25 %.


La Comissió resol l'admissió i selecciona els estudiants seguint els criteris descrits anteriorment.

Procediment de resolució

El procediment de selecció d'alumnes preinscrits i l'emissió de la resolució correspon a la Comissió de Màster. Un cop finalitza el període de preinscripció, la resolució es comunica en dos terminis mitjançant una notificació per correu electrònic adreçat a cada un dels alumnes preinscrits, en què se'ls comunica si han estat acceptats, si no han estat acceptats o si es troben en llista d'espera. Les decisions de la Comissió poden ser objecte de sol·licitud de revisió per part de l'interessat durant un termini de deu dies a partir de l'emissió de la notificació.

Matrícula


Procés de matriculació tancat

Comparteix-ho: