Universitat de Barcelona

Màster en Història i Identitats en el Mediterrani Occidental (Segles XV-XIX)

Objectius i competències

Objectius

 • Formar especialistes en l'estudi de l'evolució històrica i la configuració de les identitats de les societats del Mediterrani occidental durant l'edat moderna.

 • Formar especialistes que puguin desenvolupar tasques de recerca directa basada en materials arxivístics i síntesis de fonts historiogràfiques específiques sobre els diferents aspectes tractats en el màster.

 • Proporcionar coneixements aprofundits per interpretar les relacions entre els diferents territoris entorn del Mediterrani occidental, en un context, l'actual, de creixent connexió humana i econòmica.

 • Proporcionar els referents històrics necessaris per gestionar la interculturalitat en l'àmbit europeu.

Competències

Generals

 • Identificar i utilitzar apropiadament les fonts d'informació per resoldre problemes de recerca en història moderna del Mediterrani occidental.
 • Elaborar escrits, informes i procediments d'actuació idonis per als problemes suscitats en la recerca en història moderna del Mediterrani occidental.
 • Aplicar les noves tecnologies en la recerca en història moderna del Mediterrani occidental.


Específiques

 • Analitzar des d'una perspectiva comparada la història moderna del Mediterrani occidental.
 • Analitzar la història local i regional del Mediterrani occidental en l'edat moderna.
 • Comprendre que l'històric és un coneixement en contínua construcció i comparar i avaluar les diferents perspectives historiogràfiques.
 • Comentar, anotar i editar textos i documents de l'època moderna de manera pertinent.
 • Definir temes de recerca històrica sobre l'edat moderna.
 • Aplicar els mètodes i les tècniques més rellevants per resoldre problemes en les diferents branques de la recerca històrica sobre l'edat moderna.
 • Organitzar informació històrica complexa de manera coherent.
 • Planificar, dur a terme i presentar una contribució original al coneixement històric d'acord amb les metodologies i els procediments propis de la història moderna.
Comparteix-ho: