Universitat de Barcelona

Màster en Estudis de Dones, Gènere i Ciutadania

Preinscripció

Calendari de preinscripció

De l'1 de febrer al 21 de juny de 2022.
Resolució: 30 de juny.

Procés de preinscripció tancat

Avisos:

  • Taxa de preinscripció: En el moment de formalitzar la preinscripció a un màster cal abonar una taxa de 30,21 euros. Aquesta quantitat s'ha d'abonar en cada preinscripció que es dugui a terme. Només es tenen en compte les sol·licituds de preinscripció en què s'acrediti el pagament d'aquesta taxa. Només se'n tramita la devolució si el màster no s'arriba a impartir.
  • Reserva de places: Un 5% de les places noves del màster es reserven als estudiants que compleixin els requisits generals i específics d'accés i acreditin el reconeixement d'un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Documentació

  • Sol·licitud de preinscripció
  • Còpia del títol o equivalent. En cas d'admissió, per fer la matrícula cal que els títols estrangers que ho requereixin estiguin traduïts i legalitzats per via diplomàtica.
  • Documentació específica o vinculada als criteris de selecció

Criteris de selecció

  • Nota mitjana ponderada dels estudis previs mitjançant l'expedient acadèmic (60 %).
  • Estudis previs i experiència professional relacionats amb la perspectiva de gènere (15 %).
  • Grau d'idoneïtat de la titulació prèvia als estudis del màster. Es tenen compte titulacions afins de les àrees d'arts i humanitats, ciències socials i jurídiques, ciències de la salut, i les titulacions d'Arquitectura i Ciències i Tecnologies de Telecomunicació (10 %).
  • Motivació personal expressada en una carta de motivació (10 %).
  • Coneixement del català, del castellà i d'una tercera llengua (5 %).

La Comissió, si ho considera oportú, pot entrevistar un estudiant abans de decidir sobre la seva admissió.

Procediment de resolució

L'alumnat acceptat ha d'aportar tots els documents originals i degudament legalitzats (si cal, com en el cas dels títols estrangers). Vegeu-ne més informació.
No es tenen en compte les sol·licituds de preinscripció que no van acompanyades de la documentació, que ha d'haver estat lliurada dins del termini indicat.

Matrícula


Procés de matriculació tancat

Comparteix-ho: