Pràctiques externes

Normativa

La Facultat de Geografia i Història ofereix a l'alumnat la possibilitat de realitzar estades en una empresa o institució, mitjançant un conveni de cooperació educativa, per tal de poder aplicar i complementar els coneixements adquirits en la formació acadèmica. Les pràctiques cerquen afavorir l'adquisició de competències que preparin per a l'exercici d'activitats professionals.

Per poder signar electrònicament el projecte formatiu de l’estada de pràctiques, és necessari tenir el carnet UB (TUI o bé carnet digital).

Les pràctiques estan regulades per la Normativa de pràctiques UB i el Protocol de Pràctiques Externes per a Graus i Màsters de la Facultat.

Pràctiques Externes Curriculars és una assignatura optativa d'entre 5 i 10 crèdits que forma part dels plans d'estudis dels diferents ensenyaments. Es concreta en una estada de l’estudiant en una institució o empresa vinculada als àmbits de treball de l’ensenyament que s’està cursant, amb una durada d'entre 150 hores i 400 hores presencials, depenent del màster. Es programa dues vegades al curs: d'octubre a desembre i de febrer a maig.

Les pràctiques extracurriculars no estan incloses en els plans d'estudis, són voluntàries i retribució voluntària, també. Es formalitzen mitjançant els convenis de cooperació educativa i tenen una durada màxim de 750 hores per curs acadèmic incloent les pràctiques curriculars realitzades.

 

Poden fer pràctiques:

  • L’alumnat matriculat en qualsevol titulació oficial impartida per la UB o pels seus centres adscrits.
  • Els estudiants d’altres universitats espanyoles que estiguin fent una estada de mobilitat nacional a la UB, hi podran accedir si ho permet el programa estatal de mobilitat en què participa o dels convenis existents. 
  • Els estudiants d’universitats estrangeres, en funció dels programes internacionals que permetin la seva vinculació acadèmica a la UB.

 

Requisits:

  • L’alumnat de màster no té cap requisit de crèdits superats.
  • No tenir cap relació contractual amb l'empresa o institució on es facin les pràctiques.
  • Estar matriculat en l'ensenyament pel qual s'opta a les pràctiques
  • No haver sol·licitat el títol de l’ensenyament pel qual s’opta a les pràctiques.

 

Procediment:

L’alumnat s’ha inscriure’s a l’aplicació GIPE (Aplicatiu per a la gestió de les pràctiques externes) i complimentar el currículum vitae que demana l’aplicatiu. Quan aparegui una oferta  de pràctiques que li interessi, cal que presenti una candidatura a la mateixa. L’empresa o institució farà la selecció mitjançant el currículum presentat i, si escau, una entrevista personal. Un cop l’empresa hagi seleccionat l’alumne es farà la sol·licitud formal de la pràctica que signaran alumne, empresa i responsable de la facultat.

En cap cas l’estudiant podrà començar les pràctiques sense tenir el projecte formatiu signat per totes les parts. 

En el cas que es vulgui fer pràctiques en alguna empresa/institució que no aparegui entre les ofertes del GIPE, cal posar-se en contacte amb la Secretaria de la Facultat i demanar l’aprovació del responsable de l’ensenyament (coordinació de màster).

Comparteix-ho: