Reconeixement de crèdits i convalidacions

Informació prèvia

El reconeixement de crèdits és l’acceptació per part de la Universitat de Barcelona de la formació o experiència professional, i que es computen en l’expedient d’altres ensenyaments que l’estudiant estigui cursant a l’efecte de l’obtenció d’un títol oficial. (com s'indiquen a les Normes per al reconeixement i per a la transferència de crèdits en els ensenyaments oficials de màster universitari de la Universitat de Barcelona, aprovades per Consell de Govern de 7 de febrer de 2012)

En cap cas no es poden reconèixer els crèdits corresponents al treball final de màster.

Formació o experiència professional objecte de reconeixement:

a) Els crèdits obtinguts en ensenyaments oficials cursats amb anterioritat, a la Universitat de Barcelona o en qualsevol altra universitat computen en els nous ensenyaments oficials, a l’efecte d’obtenir un títol oficial. Els crèdits obtinguts en ensenyaments oficials poden ser reconeguts pels crèdits del títol de màster, excepte els del treball de fi de màster, tenint en compte l’adequació entre les competències i els coneixements adquirits.

b) Els crèdits cursats en ensenyaments superiors conduents a altres títols emparats per l’article 34.1 de la Llei 6/2001 d’universitats.

c) L’experiència laboral i professional, sempre que estigui relacionada amb les competències de la titulació que està cursant l’estudiant.

El límit de crèdits que es poden reconèixer, basant-se en altres títols i en l’experiència professional (apartat b i c), no pot ser superior, en conjunt, al 15 % dels crèdits del pla d’estudis que l’estudiant està cursant.

Per sol·licitar aquest reconeixement cal presentar els següents documents a Secretaria de Màsters de la Facultat:

  • Imprès de sol·licitud
  • Pagar les taxes d'estudi de convalidacions i/o reconeixement (en el moment d'entregar la sol·licitud a la secretaria)
     

En cas de reconeixement d'estudis prèvis

  • Certificat acadèmic dels estudis realitzats que es pretenen convalidar i/o reconèixer, amb el detall de les qualificacions obtingudes, així com la nota mínima per a la superació de les assignatures.
  • Programa de les assignatures aprovades amb el segell original de la Universitat on s'imparteixen.
     

En cas de reconeixement d'experiència professional:

  • Certificat de l’empresa: ha d’evidenciar el temps treballat, les tasques que ha realitzat la persona que sol·licita el reconeixement i el càrrec que ocupa o ocupava.

Aquest document ha de tenir data, signatura d'un superior i segell.

  • Informe de la Vida laboral en cas que sigui necessari: és el document oficial en què es recullen tots els períodes en que s’ha estat cotitzant en el sistema de la Seguretat

Social, ja sigui com a assalariat com a autònom. Es pot demanar a qualsevol oficina de la Seguretat Social o per internet sigui quina sigui la nacionalitat de la persona interessada. Aquest informe recull cronològicament la relació de totes les empreses amb les que s’ha establert relació contractual laboral. S'assenyalen en cada cas les dates d'alta i baixa al sistema de la Seguretat Social per cadascun dels contractes, amb el saldo resultant de dies cotitzats i la modalitat de jornada (completa o a temps parcial).

Comparteix-ho: