Seguretat, Salut i Medi Ambient

Seguretat, Salut i Medi Ambient

La Universitat de Barcelona, com a institució compromesa amb el desenvolupament de millores encaminades a garantir el respecte per la seguretat, la salut i el medi ambient, desenvolupen accions encaminades la prevenció de riscos. Aquestes accions es duen a terme de manera coordinada entre l’Oficina de Seguretat, Salut i Medi Ambient (OSSMA) i la Facultat de Geografia i Història, en compliment del seu deure de vetllar pel seguiment de la normativa de seguretat, salut i medi ambient en la Facultat.

Seguretat

En cas d’una situació greu, si és necessari, s’activarà el pla d’actuació davant emergències. En aquest cas, es recomana mantenir la calma i seguir les instruccions que us donin els equips d’emergència de la Facultat i, si s’escau, els serveis externs (protecció civil, policia o bombers).

Consulteu el tríptic informatiu: http://www.ub.edu/admghf/autoproteccio/Triptic.pdf

Salut

L’Oficina de Seguretat, Salut i Medi Ambient (OSSMA), en la línia de potenciar la formació, la informació i la divulgació dels temes relacionats amb la prevenció, manté actualitzada la següent informació en el seu web:

 

Medi Ambient

El pla de sostenibilitat de la Universitat de Barcelona vol mitigar els efectes negatius derivats de la seva activitat. Aquesta eina de planificació i gestió inclou els principis de la sostenibilitat a la política institucional, estableix una estructura organitzativa que dona suport al procés de sostenibilització, defineix un pla d’acció que fa possible l’assoliment dels objectius proposats, fent una diagnosi de la situació i una avaluació de tot el procés, així com la publicació dels resultats assolits en informes anuals.

Comparteix-ho: