Societat i Cultura: Història, Antropologia, Art i Patrimoni

El programa de Societat i Cultura: Història, Antropologia, Art i Patrimoni, iniciat el curs 2014-2015 té com a objectiu donar una oferta de qualitat i referència en diverses especialitats en els camps de la Història, l’Antropologia, les Arts, el Patrimoni i la Gestió Cultural. El programa ofereix una formació teòrica i metodològica dels doctorands/es i es troba orientat en quatre àmbits de recerca:

  • Àmbit adreçat a les investigacions sobre processos històrics, qüestions sobre la realitat històrica d’àmbit internacional, espanyol i català en les diferents etapes històriques. Engloba també les investigacions en arqueologia bàsica i aplicada
  • Àmbit d’investigació que inclou els diferents vessant de  la Història de les arts –incloent les Arts Escèniques: música, teatre i cinema– des de l’Antiguitat fins a les tendències més actuals. Inclou, també, la recerca sobre Teoria de les Arts i l’Estètica filosòfica.

  • Àmbit d'investigacions sobre la diversitat cultural i els diversos camps relacionats amb l’economia, la política, el parentiu i la religió. Inclou investigacions relacionades amb el multiculturalisme i els processos d’exclusió social.

  • Àmbit d'investigacions relacionades amb els usos socials, polítics i econòmics de la cultura. Se centra en investigacions aplicades sobre museologia, museografia i gestió econòmica de la cultura i el patrimoni. Es treballen els criteris i conceptes referents a les diverses modalitats culturals, així com les polítiques seguides a Catalunya, Espanya, Europa i Iberoamèrica per a la recuperació i revaloració del patrimoni històric.

Hores de Formació: Societat i Cultura

El programa de doctorat de Societat i Cultura: Història, Antropologia, Art, Patrimoni i Gestió Cultural contempla una formació d'aproximadament 130h, tant a temps parcial com complet, però amb una distribució anual diferent.

  Temps complet Temps parcial
  Hores específiques Hores transversals Total Hores específiques Hores transversals Total
1r curs 20 40 60h 18 20 38h
2n curs 35   35h 18 20 38h
3r curs 35   35h 18   18h

4t curs

      18   18h
5è curs       18   18h

 

Les hores de formació específica són totes aquelles que ofereix la mateixa línia de recerca a la que està adscrit el doctorand/a. Les hores de formaciò transversal són totes aquelles que el doctorand/a realitza fora de la seva línia de recerca. En tots dos casos només es comptaran com hores de formació les actividats ofertades pel programa de doctorat.

També s'haurà de participar anualment a les Jornades de Doctorat (generalment es celebren al maig) comptaran com hores de formació transversal i de les quals rebreu més informació al Ilarg del curs.

Comparteix-ho: