Comissions d’igualtat de cada centre

Les comissions d’igualtat de centre són les comissions delegades de la Junta de Facultat i treballen per col·laborar amb el manteniment de les polítiques d’igualtat de la UB a cada centre. Tenen una naturalesa mixta (consultiva i executiva) i, actualment, les competències atribuïdes al seu reglament són les següents: vetllar per la igualtat i la no-discriminació per raó de gènere des d’una perspectiva interseccional.

Per aquest motiu, cadascuna de les facultats té la seva pròpia Comissió d’Igualtat. Al menú de l’esquerra tens les dades de cada comissió, com també les adreces electròniques dels membres, perquè puguis resoldre qualsevol necessitat o dubte relacionat amb aquestes competències.

També pots consultar el Reglament marc de les comissions de centre.

Comparteix-ho: