Normativa

  • Normativa i declaracions internacionals i europees 
     

Declaració Universal dels Drets Humans, Assemblea General de les Nacions Unides, resolució 217A (III), de 10 de desembre de 1948. 

C111 Conveni sobre la discriminació (treball i ocupació), 1958

Declaració sobre l’eliminació de la discriminació contra la dona, Assemblea General de les Nacions Unides, resolució 2263 (XXII), de 7 de novembre de 1967. 

Resolució del Consell Europeu, de 29 de maig de 1990, relativa a la protecció de la dignitat de la dona i de l’home a la feina, Diari Oficial de la Unió Europea C 157 de 27 de juny de 1990. 

Declaració sobre l’eliminació de la violència contra la dona, Assemblea General de les Nacions Unides, resolució 48/104, de 20 de desembre de 1993. 

Directiva 2006/54/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 5 de juliol de 2006, relativa a l’aplicació del principi d'igualtat d'oportunitats i d'igualtat de tracte entre homes i dones en matèria de treball i ocupació (refosa). 

Convention on preventing and combating violence  against  women  and  domestic  violence, Consell d’Europa, Estambul, 11 de maig de 2011. 

Acord marc europeu sobre l’assetjament i la violència en el treball, de 26 d’abril de 2007, Comissió 

Europea Com (2007) 686 final. 

Council Conclusions on LGBTI Equality de 2016, del Consell de la Unió Europea. 

 

  • Normativa estatal, catalana i de la Universitat de Barcelona 
     

Constitució espanyola (articles 14, 15, 18 i 35). 

Reial decret 898/1985, de 30 d’abril, sobre el règim del professorat universitari (articles 15-19). 

Reial decret 33/1986, de 10 de gener, pel qual s’aprova el Reglament de règim disciplinari dels funcionaris de l’Administració de l’Estat. 

Llei 14/1986, de 25 d’abril, general de sanitat (article 18.9). 

Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals (articles 4, 14, 15, 22 i 24). 

Llei orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del codi penal (article 184). 

Reial Decret 39/1997, pel qual s’aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció. 

Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa (article 19.1). 

Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei sobre infraccions i sancions en l’ordre social. 

Decret 246/2003, de 8 d’octubre, pel qual s’aproven els Estatuts de la Universitat de Barcelona 

(articles 3, 4 i 7). 

Reial Decret 171/2004, de 30 de gener, pel qual es desenvolupa l'article 24 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, en matèria de coordinació d'activitats empresarials. 

Llei orgànica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género 

Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l’Estatut d’autonomia de Catalunya (articles 4, 19 i 41). 

Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva entre dones i homes (articles 7, 8, 48 i 62). 

Llei 36/2011, de 10 d’octubre, reguladora de la jurisdicció social (articles 3-4, 95- 96,151-152,177- 184). 

Llei 11/2014, per a garantir els drets LGBTI i per erradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia. 

Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes. 

Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 de octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors (articles 4, 17, 54-56, 58, 60, 93-96). 

Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (articles 14, 93-98). 

Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. 

Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic. 

Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals. 

Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación. 

Llei 17/2020, del 22 de desembre, de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista.  

Llei 19/2020, del 30 de desembre, d'igualtat de tracte i no-discriminació. 

Llei 3/2022, de 24 de febrer, de convivència universitària.

VI Conveni col·lectiu del PAS laboral de les universitats públiques catalanes, 2005. 

Normativa de la Universitat de Barcelona

Normativa del PDI laboral de les universitats públiques de Catalunya

www.ub.edu/dyn/cms/continguts_ca/sites/transparencia/normativa/normativa/2_normativa_legal.html#personal

Comparteix-ho: