Consulta tot el document

destacat gran

Et volem presentar el III Pla d’Igualtat de la Universitat de Barcelona que neix com un procés natural de renovació i millora del II Pla d’Igualtat aprovat l’abril de 2011 i fruit del compromís i la voluntat de transversalitzar les polítiques de gènere i de la diversitat a la gran i complexa comunitat que forma la Universitat de Barcelona

El III Pla d’igualtat de la Universitat de Barcelona ha estat el resultat de l’esforç̧ de moltes persones que han posat el millor del seu coneixement en gènere per a construir un projecte comú i que s’ha articulat a través de la Comissió d’Igualtat, les comissions de centre, la unitat d’Igualtat, per totes les persones que s’hi han implicat i pels responsables de totes les àrees compromeses en la seva aplicació.

El Pla d’Igualtat es configura a partir de la diagnosi prèvia al disseny del pla d’acció que permet constatar el grau d’acompliment del II Pla d’igualtat aprovat l’any 2011 i prorrogat en la seva vigència fins avui, i, per tant, les necessitats i mancances detectades al llarg de la seva aplicació, i en el Pla d’acció, on s’aborden, per eixos, les accions previstes per a fer efectiva la igualtat entre dones i homes a la nostra universitat.

El Pla consta de set eixos, que agrupen qüestions que requereixen l’actuació directa i que pretenen abastar tot l’espectre d’àmbits als quals ha de ser aplicada la perspectiva de gènere i el principi de transversalitat de gènere i que et presentem tot seguit amb les accions previstes efectuar a cada eix perquè puguis fer els teus comentaris, suggeriments o propostes del que canviaries o afegiries al Pla en cada eix o acció.

Aquest Pla és una valuosa eina de la comunitat universitària perquè pugui prevaldre el principi d’igualtat entre homes i dones en la nostra comunitat i necessita la teva implicació i que te’l facis teu, utilitzant-lo i exigint el seu compliment i, en aquest moment, aportant les teves propostes, que un cop recollides seran analitzades i, si s’escau, incloses per la Comissió d’Igualtat de la UB, que aprovarà el Pla que portarà a l’aprovació del Consell de Govern de la Universitat de Barcelona.