Verificació

Les propostes de nous ensenyaments oficials s'han de sotmetre a un procés d'avaluació prèvia, anomenat verificació. En aquest procés, les agències de qualitat reconegudes en l'àmbit europeu, (AQU en el cas del nostre sistema universitari català), han d'emetre un informe d'avaluació vinculant al Consejo de Universidades.

En el cas de la UB, les propostes de nous ensenyaments oficials presentades a verificació han d'haver estat prèviament aprovades per la Comissió Acadèmica del Consell de Govern basant-se en un informe previ no vinculant de l’Agència de Polítiques i Qualitat de la UB.

L’Agència de Polítiques i Qualitat dona suport al centres en l’elaboració de la memòria de verificació i és la responsable de la redacció de l’apartat 9 d’aquesta en el marc de les directrius del sistema d'assegurament de la qualitat (SAIQU) de la UB i certificat per AQU Catalunya en el marc de l'AUDIT.