Accés, admissió i matriculació

Places i perfils

El programa de doctorat ofereix anualment tretze places de nou ingrés (set a la Universitat de Barcelona i sis a la Universitat de Saragossa), el 50 % de les quals es destinen a estudiants amb dedicació a temps complet i l’altre 50 % a estudiants amb dedicació a temps parcial.

El perfil d’ingrés més habitual i recomanat en aquest programa de doctorat és un estudiant que ha obtingut un grau i un màster universitari dels títols pertanyents a les branques de les disciplines de la informació i/o la comunicació (detallats a continuació). No obstant això, atès l’enfocament interdisciplinari d’aquestes dues àrees de coneixement, hi poden accedir excepcionalment també estudiants que procedeixin d’altres disciplines sempre que compleixin els requisits acadèmics generals per inscriure’s.

Els estudiants interessats en el programa poden sol·licitar l’accés sempre que compleixin els requisits acadèmics requerits:

Amb caràcter general, per accedir a al programa de doctorat cal estar en possessió dels títols oficials espanyols de grau, o equivalent, i de màster universitari.

Així mateix, hi pot accedir tothom que es trobi en algun dels supòsits següents:

 1. Posseir un títol universitari oficial espanyol, o d’un altre país integrant de l’EEES, que habiliti per accedir a un màster d’acord amb el que s’estableix a l’article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, i haver superat un mínim de tres-cents crèdits ECTS en el conjunt d’estudis universitaris oficials, seixanta dels quals almenys han de ser de màster.
 2. Posseir un títol oficial espanyol de graduat, la durada del qual, de conformitat amb les normes de dret comunitari, sigui almenys de tres-cents crèdits ECTS. Aquests titulats han de cursar amb caràcter obligatori els complements de formació, excepte si en el pla d’estudis del seu títol de grau s’inclouen crèdits de formació en recerca, equivalents en valor formatiu als crèdits en recerca procedents d’estudis de màster.
 3. Els titulats que, després d’obtenir una plaça en formació en la prova corresponent d’accés a places de formació sanitària especialitzada, hagin superat amb avaluació positiva almenys dos anys de formació d’un programa per obtenir el títol oficial d’alguna de les especialitats en ciències de la salut.
 4. Posseir un títol expedit per sistemes educatius estrangers, sense necessitat d’homologar, després que la Universitat hagi comprovat que acredita un nivell de formació equivalent al del títol oficial espanyol de màster universitari i que faculta en el país expedidor del títol a accedir a ensenyaments de doctorat.
 5. Posseir un altre títol espanyol de doctor obtingut d’acord amb ordenacions universitàries anteriors.
 6. Els llicenciats, arquitectes o enginyers que hagin obtingut la suficiència investigadora d’acord amb el que es disposa en el Reial decret 778/1998, de 30 d’abril, o d’acord amb el que s’estableix en el Reial decret 185/1985, de 23 de gener.
 7. Posseir un títol universitari que hagi obtingut la correspondència al nivell 3 del Marc Espanyol de Qualificacions per l'Educació Superior, d’acord amb el procediment establert al RD 967/2014, de 21 de novembre, pel qual s’estableixen els requisits i el procediment per l’homologació i declaració d’equivalència a titulació i a nivell acadèmica universitari oficial i per la convalidació d’estudis estrangers d’educació superior, i el procediment per determinar la correspondència als nivells del Marc Espanyol de Qualificacions d’Educació Superior dels títols oficials d’arquitecte, enginyer, llicenciat, arquitecte tècnic, enginyer tècnic i diplomat.

 

És important ressaltar que, com s’assenyala en el punt d, els estudiants en possessió de títols de sistemes estrangers han d’haver superat, l’acreditació de la seva titulació per part de la Universitat. Per sol·licitar aquesta acreditació, els candidats han de presentar la documentació original a la Secretaria d’Estudiants i Docència, traduïda i legalitzada, així com la sol·licitud d’accés, i pagar la taxa d’equivalència acadèmica que fixa el Decret de preus de cada curs acadèmic.

Convocatòries per sol·licitar l'accés:

•    Primera convocatòria: de l'1 al 20 d'abril. 

•    Segona convocatòria: de l'1 de maig al 15 de setembre. Sol·licitud aquí

 

Amb titulacions d’accés obtingudes a Espanya:

 • Fotocòpia del DNI o passaport.
 • Títol de grau (o llicenciatura).
 • Títol de màster.
 • Expedient acadèmic de grau (o llicenciatura) i màster amb l’acreditació del títol de grau i màster.
 • Currículum. El format del currículum és lliure però és important que hi constin les titulacions acadèmiques, les publicacions i els interessos temàtics de recerca.
 • Breu proposta de tesi doctoral que inclogui adequació a les línies de recerca, estat de l’art de, objectius, metodologia i resultats esperats (màxim 10 pàgines).


Amb titulacions d’accés obtingudes a l’estranger:

 • Fotocòpia del DNI o passaport.
 • Títol de grau (o llicenciatura).
 • Títol de màster.
 • Expedient acadèmic de grau (o llicenciatura) i màster amb l’acreditació del títol de grau i màster.
 • Acreditació de la seva titulació per part de la Universitat de Barcelona.
 • Currículum. El format del currículum és lliure però és important que hi constin les titulacions acadèmiques, les publicacions i els interessos temàtics de recerca.
 • Breu proposta de tesi doctoral que inclogui adequació a les línies de recerca, estat de l’art de, objectius, metodologia i resultats esperats (màxim 10 pàgines).


 

Un cop finalitzat el període de sol·licitud d’accés, l’última setmana de setembre, la Comissió Acadèmica selecciona els estudiants que s’admeten al programa.

Al marge dels requisits i criteris generals d’admissió, la Comissió Acadèmica del programa selecciona i admet els estudiants d’acord amb els criteris i puntuació següents:

 1. Titulació prèvia amb la qual s’accedeix (entre 0 i 2 punts), en funció dels criteris següents:
  • Títol de grau o llicenciatura pertanyent a les branques de les disciplines de la informació i/o la comunicació (grau d’Informació i Documentació, grau de Comunicació Audiovisual, grau de Publicitat, grau de Periodisme, llicenciatura de Documentació, llicenciatura de Comunicació Audiovisual, llicenciatura de Publicitat i Relacions Públiques o llicenciatura de Periodisme) (1 punt).
  • Títol de màster universitari afí a les disciplines de la informació i/o la comunicació (1 punt).
  • Títol de grau, llicenciatura i/o màster universitari no previst en els apartats a o b. Es valora entre 0 i 1 punt cada títol segons l’especificitat i l’adequació amb les línies de recerca del programa.
 2. Expedient acadèmic de grau o llicenciatura que dóna accés (fins a 4 punts, en funció de la nota mitjana). S’apliquen correctors per a les qualificacions procedents de l’estranger d’acord amb el programa ANECA.
 3. Expedient acadèmic de màster universitari (fins a 4 punts, en funció de la nota mitjana). S’apliquen correctors per a les qualificacions procedents de l’estranger d’acord amb el programa ANECA.
 4. Proposta de recerca i la seva adequació a les línies de recerca del programa de doctorat (fins a 3 punts).
 5. Cartes de recomanació. Poden ser d’antics professors o de persones que hagin tingut algun tipus de relació professional o acadèmica amb el candidat. Les cartes han de reflectir-ne tant la capacitat analítica com la formació i motivació (fins a 1 punt).
 6. Currículum (fins a 4 punts), en què es valora:
  • L’experiència docent universitària prèvia en qualsevol dels àmbits als quals s’orienten els ensenyaments teòrics i pràctics del doctorat (fins a 0,5 punts).
  • Les publicacions científiques prèvies relacionades amb les línies de recerca del programa de doctorat (fins a 3 punts).
  • Altres mèrits acadèmics (estades a l’estranger, nivell d’idiomes com ara anglès, francès, portuguès, italià o alemany) (fins a 0,5 punts).
 7. Existència d’una beca d’estudis prèvia per a estudis de recerca (2 punts) o haver-la sol·licitat en el moment de l’admissió (0,5 punt). Es consideren com a tals les beques equivalents a FI o FPU, o bé beques competitives d’altres països


Durant el mes  d’octubre, els alumnes admesos poden matricular-se presencialment a la Secretaria de la Facultat, de 10 a 13 h, de dilluns a divendres, i de 16 a 18 h els dijous (http://www.ub.edu/escola_doctorat/ca/informacioacademica/informacio-general).

 

Dates d’interès: Període de matriculació: de l'1 al 31 d’octubre

 

Documentació requerida:

 

Comparteix-ho: